EBOR, wspierany przez program InvestEU, przeznaczy ponad 1,1 mld euro na inwestycje w zrównoważoną infrastrukturę, zieloną gospodarkę i transformację cyfrową

wodne sprawy

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) i Komisja Europejska, współpracując w ramach programu InvestEU, przeznaczą ponad 1,1 mld euro na finansowanie inwestycji mających na celu poprawę zrównoważonego rozwoju i zminimalizowanie wpływu człowieka na środowisko.

W dniu 24 marca 2023 r. Komitet Inwestycyjny InvestEU zatwierdził gwarancje o wartości 150 mln euro. Mają one formę umów ramowych w sprawie operacji EBOR i są pierwszą częścią finansowania. Wynikają z podpisanej przez Komisję Europejską i bank umowy w sprawie gwarancji InvestEU o finalnej wartości 450 mln euro.

O finansowanie z EBOR na projekty wspierające osiągnięcie pełnego potencjału ekologicznego będzie można ubiegać się m.in. w Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii, Grecji, Polsce, Rumunii, Słowacji, Słowenii oraz na Litwie, Łotwie i Węgrzech. Kolejny dopływ pieniędzy ma pobudzić zielone i zrównoważone inwestycje w sektorach transportowym i energetycznym oraz w wielu dziedzinach na poziomie gminnym. Projekty, na które będzie można otrzymać finansowanie, obejmują efektywność energetyczną i oszczędność w przemyśle i handlu, inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym i recyklingu, budowę ekologicznych budynków, zrównoważone wytwarzanie produktów żywnościowych, wytwarzanie energii odnawialnej, jej magazynowanie oraz budowę sieci energetycznych, zarządzanie wodą i ściekami oraz transport niskoemisyjny i miejski.

Instytucje finansowe będą mogły udzielać pożyczek na pokrycie kosztów inwestycji w obszarze zrównoważonego transportu, efektywności energetycznej, pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i budowania domów mieszkalnych. Dzięki temu możliwe będzie oszczędzanie energii i zredukowanie emisji CO2 w budownictwie i w sektorze transportu. Pomoc ze strony InvestEU EBOR będzie również dotyczyć ekologicznych inwestycji w szeroko rozumianym projektowaniu przemysłowym i infrastrukturalnym.

Program InvestEU zapewnia długoterminowe finansowanie przez pozyskanie znacznych środków prywatnych i publicznych na wsparcie trwałej odbudowy. Pomaga również uruchomić inwestycje prywatne na rzecz priorytetów politycznych UE, takich jak Europejski Zielony Ład czy transformacja cyfrowa. Program InvestEU składa się z trzech elementów: Funduszu, Centrum Doradztwa i portalu.

EBOR to międzynarodowa instytucja finansowa, która wspiera rozwój sektora prywatnego i inicjatywy w zakresie przedsiębiorczości. Bank ten jest własnością 71 państw, a także UE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. EBOR finansuje dążenia do otwartej gospodarki rynkowej oraz wspiera inwestycje mające sprawić, że państwa, w których działa, będą sprzyjały społeczeństwu, będą konkurencyjne, dobrze zarządzane, ekologiczne, odporne i zintegrowane.

music-cover