Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi w gminach – czas na złożenie sprawozdań!

Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, na gminy nałożono nowy obowiązek sprawozdawczy w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi. Pierwszy raport dotyczący gospodarowania nieczystościami ciekłymi w roku 2023 należy przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2024 r. do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Warto dodać, że w przypadku, gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie prowadzi kontroli w tym zakresie, na gminę może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości od 10 do 50 tys. zł.

Sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta zostali zobowiązani do składania corocznych sprawozdań wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska i dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dokument ma zawierać między innymi informacje o:

 1. liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy;
 2. liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków;
 3. liczbie zawartych umów dotyczących wywozu nieczystości ciekłych w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym;
 4. liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina;
 5. częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków;
 6. ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe;
 7. ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej; liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów oraz wynikach tych kontroli.
 8. stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe (w postaci wykazu tych stacji);
 9. liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli.

Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi – obowiązki właścicieli nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zobowiązani są do:

 1. posiadania dokumentów w postaci:
 2. umowy zawartej z przedsiębiorcą, który ma ważne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych;
 3. dowodów uiszczania opłat za wyżej wymienione usługi.
 4. pozbywania się nieczystości ciekłych:
 5. nie rzadziej niż raz na kwartał – w przypadku gromadzenia nieczystości w zbiornikach bezodpływowych;
 6. nie rzadziej niż raz na 2 lata – w przypadku gromadzenia nieczystości w osadnikach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie ze wspomnianymi wcześniej przepisami wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinni przeprowadzić kontrolę w opisanym powyżej zakresie co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z planem zawierającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli w określonym czasie.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła również przepis szczegółowy, który dotyczy sposobu przeprowadzania kontroli. Zgodnie z nim kontrolujący jest upoważniony między innymi do żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z zakresem kontroli. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz powinien być doręczony właściwej osobie fizycznej lub kierownikowi podmiotu.

O rozporządzeniu szczegółowo określającym wymagania, jakie stoją przed przedsiębiorcą ubiegającym się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, pisaliśmy w jednym z poprzednich artykułów w Wodnych Sprawach: Aktualizacja przepisów dotyczących wywożenia szamb i osadów w toku.

W jaki sposób należy przekazać sprawozdanie?

W celu ułatwienia zobowiązanym podmiotom dopełnienia obowiązku ustawowego i przekazania wymaganych danych, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, we współpracy z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, opracowało wzór ankiety sprawozdawczej w arkuszu MS EXCEL.

Wypełnioną i podpisaną ankietę sprawozdawczą, opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym osoby upoważnionej, należy przesłać do właściwego miejscowo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełnienia formularza sprawozdawczego z gospodarowania nieczystościami ciekłymi oraz jej wzór można znaleźć na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover