Komisja Europejska opublikowała zestaw dobrych praktyk umożliwiających zmniejszenie ilości stosowanych pestycydów

wodne sprawy

Komisja Europejska opublikowała bazę danych zawierającą około 1300 przykładów dobrych praktyk, technik i technologii umożliwiających ograniczenie ilości stosowanych pestycydów. Lista ta została stworzona zgodnie z ośmioma zasadami integrowanej ochrony roślin, takimi jak: stosowanie płodozmianu i zrównoważonego nawożenia, monitorowanie organizmów szkodliwych, ukierunkowane i ograniczone stosowanie metod zwalczania szkodników. Baza danych zawiera również 273 „wytyczne szczegółowe”, opracowane przez władze krajowe państw członkowskich, w celu wdrożenia wymogów integrowanej ochrony roślin. Podstawą merytoryczną jest dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów. Przedstawione działania podpowiadają, jak zrealizować dwa cele strategii „Od pola do stołu” z zakresu ograniczania stosowania pestycydów: zmniejszenie o połowę zużycia środków chemicznych w nawożeniu (do 2030 r.) oraz dążenie do jak najpowszechniejszego używania bezpieczniejszych nawozów.

Przegląd praktyk został opublikowanych po dwóch latach pracy. Pokazuje on dużą różnorodność w zakresie wdrażania integrowanej ochrony roślin w krajach UE. Przedstawione w bazie danych przykłady są przygotowane w językach narodowych z krótkim wprowadzeniem po angielsku. Przygotowane materiały mają zainspirować władze krajowe, doradców rolnych czy rolników do opracowywania i wdrażania podejść integrowanej ochrony roślin oraz do dostosowania istniejących do lokalnych i regionalnych warunków rolno-klimatycznych.

W trakcie przygotowywania bazy danych przeprowadzono badanie ankietowe. Miało ono na celu poznanie obecnie stosowanych praktyk integrowanej ochrony roślin oraz ich potencjału do zmniejszania zależności od pestycydów chemicznych, kosztów ich wdrożenia i ogólnej skuteczności. Jedną z głównych barier na drodze do ograniczenia zależności od pestycydów jest niewystarczająca liczba opłacalnych i przystępnych cenowo alternatyw dla konwencjonalnych praktyk.