Plany gospodarowania wodami opadowymi we wszystkich dużych aglomeracjach

wodne sprawy

Pod koniec zeszłego roku Komisja Europejska opublikowała wniosek w sprawie nowelizacji dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, czyli tzw. dyrektywy ściekowej. Jako kluczową zmianę wskazuje się na obniżenie granic aglomeracji objętych przepisami ściekowymi z dotychczasowych 2000 RLM do 1000 RLM. Duży nacisk kładzie się również na redukcje substancji biogennych w ściekach oraz tzw. nowych zanieczyszczeń (mikroplastik, substancje PFAS, farmaceutyki, substancje hormonalne), a także na bezpieczeństwo komunalnych osadów ściekowych.

Nowe przepisy wskazują również na konieczność właściwego zarządzania wodami opadowymi na terenach zurbanizowanych. Definiują pojęcie spływu miejskiego oraz zakładają ograniczenie emisji zanieczyszczeń z wód opadowych poprzez wprowadzenie zintegrowanych planów gospodarowania tymi wodami. Projekt dyrektywy przedstawia wstępny harmonogram wdrażania planów. Określa okresy przejściowe, począwszy od skutecznego monitoringu gospodarowania wodami opadowymi w roku 2025 aż do konieczności posiadania gotowych dokumentów w roku 2040.

Jako cel główny planu gospodarowania wodami opadowymi wskazywane jest zmniejszenie zanieczyszczeń spowodowanych wodami pochodzącymi ze spływów miejskich. Wskazuje się, że w nowej dyrektywie szczególna uwaga zwrócona będzie na wdrożenie działań zapobiegawczych i minimalizujących spływy powierzchniowe. Równie istotne będzie wdrożenie rozwiązań opartych na zielonej infrastrukturze oraz optymalizacja istniejących systemów gromadzenia wód opadowych i lepsze zarządzanie jakością i ilością wody na obszarach miejskich.

Wdrożenie i realizacja planów mają przyczynić się do lepszej adaptacji miast do zmian klimatu. Projekt dyrektywy w tym miejscu wskazuje na bezpośrednie powiązania ze Strategią Różnorodności Biologicznej, która wspiera realizację zielono-błękitnej infrastruktury w miastach.

Plany mają być sporządzane na szczeblu lokalnym z uwzględnieniem specyficznych warunków hydrologicznych i meteorologicznych. Powinny opierać się na zintegrowanej ilościowej i jakościowej gospodarce wodnej w aglomeracji, z uwzględnieniem skutków urbanizacji i postępujących zmian klimatycznych. Oczekiwaniem Komisji jest opracowanie planów dla wszystkich miejsc, w których przelewy wód burzowych lub spływy miejskie stanowią zagrożenie dla stanu środowiska i zdrowia społeczeństwa.  Projekt zakłada, że państwa członkowskie będą zobowiązane do opracowania i wdrożenia planów gospodarki opadowej w aglomeracjach przekraczających 10 tys. RLM.

music-cover