Porozumienie dotyczące wzmocnienia unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii

wodne sprawy

W Komisji Europejskiej trwają prace nad wzmocnieniem unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Wstępne porozumienie pomiędzy Parlamentem i Radą Europejską zakłada podwyższenie celu UE w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. z 32% do co najmniej 42,5%. Będzie to niemal dwukrotność obecnej produkcji energii pochodzenia alternatywnego we Wspólnocie. W trakcie uzgodnień założono, że docelowa wartość to 45%. Przyjęte porozumienie przybliża Unię do ukończenia prac nad pakietem „Gotowi na 55”, realizowanym w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Rozpowszechnienie w UE sposobów produkcji energii ze źródeł odnawialnych ma na celu dążenie do niezależności energetycznej oraz osiągnięcie unijnego celu – redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Zwiększenie skali i przyspieszenie wdrażania nowych rozwiązań w całym sektorze wytwarzania energii, w przemyśle, budownictwie i transporcie z czasem doprowadzi do obniżenia cen energii i zmniejszy zależność UE od importowanych paliw kopalnych.

Nowe przepisy zakładają uproszczenie procedur oraz prostsze i szybsze udzielanie pozwoleń w zakresie korzystania z energii odnawialnej, która zostanie uznana za nadrzędny interes publiczny, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu ochrony środowiska. Proponowane zmiany w unijnej dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii zakładają, że na obszarach o wysokim potencjale pozyskiwania czystej energii i niskim ryzyku środowiskowym państwa członkowskie wyznaczą specjalne obszary przyspieszonego rozwoju. Będą na nich obowiązywały szczególnie krótkie i proste procedury udzielania pozwoleń w zakresie pozyskiwania czystej energii.

Kolejnymi zmianami, które wprowadza przyjęte porozumienie, jest włączenie przemysłu jako głównego sektora zużywającego energię oraz określenie orientacyjnych celów, które ma osiągnąć (1,6% rocznego wzrostu zużycia energii ze źródeł odnawialnych). Wiążące ma być też osiągnięcie 42% udziału wodoru odnawialnego w całkowitym zużyciu wodoru w przemyśle do 2030 r. Porozumienie wzmacnia ramy regulacyjne dotyczące korzystania z energii ze źródeł odnawialnych w transporcie oraz zawiera postanowienia wspierające integrację systemu energetycznego przez elektryfikację i absorpcję ciepła odpadowego. Poza tym doskonali system gwarancji pochodzenia (aby skuteczniej informować konsumentów) oraz zaostrza kryteria zrównoważonego rozwoju bioenergii.

Porozumienie jest obecnie wstępną propozycją zmian unijnej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii. Aby zmiany weszły w życie, zostaną teraz formalnie przyjęte przez Parlament i Radę Europejską, a po zakończeniu tej procedury, jako nowe przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.