„Woda” w rządowym projekcie nowelizującym ustawę – Prawo budowlane

prawo budowlane

W dniu 1 czerwca 2023 r. do Sejmu RP wpłynął do rozpatrzenia rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz kilku innych ustaw (druk: 3336).

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w projekcie, jego celem jest wprowadzenie szeregu ułatwień, m.in. zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę po uzyskaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych; dotyczących budowy domów o powierzchni do i powyżej 70 m2; budowy przydomowych schronów; instalacji biogazowni rolniczych; mikroinstalacji wiatrowych o łącznej wysokości większej niż 3 m i nie większej niż 12 m.

Prawo budowlane – propozycje zmian związane z wodą

W projekcie proponuje się między innymi zmiany w ustawie Prawo budowlane odnoszące się bezpośrednio lub pośrednio do kwestii związanych z wodą.

Na zgłoszenie (bez konieczności uzyskania pozwolenia) będzie można budować:

  • bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 5 m3 i nie większej niż 15 m3;
  • przepusty o długości nie większej niż 20 m oraz o przekroju wewnętrznym większym niż 0,85 m2 i nie większym niż 3 m2;
  • wyloty do cieków naturalnych;
  • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2 (zarówno zadaszone, jak i niezadaszone).

Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia budowy nie będą wymagać:

  • bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 5 m3;
  • baseny i oczka wodne o powierzchni nie większej niż 50 m2 (uściślono, że mowa o basenach przy budynkach mieszkalnych oraz przy budynkach rekreacji indywidualnej);
  • baseny o powierzchni nie większej niż 15 m2, ale tylko położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych;
  • oczka wodne o powierzchni nie większej niż 10 m2 i o głębokości nie większej niż 1 m, położone na terenie rodzinnych ogrodów działkowych.

Nowe Prawo budowlane rozszerza katalog obiektów podlegających obowiązkowi wykonania inwentaryzacji powykonawczej m.in. o:

  • bezodpływowe zbiorniki na wody opadowe lub roztopowe o pojemności nie większej niż 15 m3;
  • sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Projekt Prawo budowlane proponuje również usprawnienie procesu oddawania do użytkowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych służących zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych, które nie mogą zostać podłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej, mimo uwzględnienia tego w projekcie, z powodu odległych w czasie planów odpowiedzialnego za sieć przedsiębiorstwa. W takim przypadku istniałaby możliwość uzyskania pozwolenia na użytkowanie, pomimo braku podłączenia budynku do odpowiednich sieci. Przykładowo inwestor mógłby korzystać z budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonując np. studnię i szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki.

Aktualne prace nad rządowym projektem nowelizującym ustawę Prawo budowlane

W dniu 13 czerwca 2023 r. rządowy projekt nowelizujący ustawę Prawo budowlane został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Infrastruktury. Odbyło się ono na posiedzeniach w dniach 5 i 11 lipca 2023 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem z dnia 11 lipca br. Komisja Infrastruktury postanowiła projekt odrzucić.

music-cover