Premia dla młodych rolników – nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027

Premia dla młodych rolników

Z dniem 30 sierpnia 2023 r. rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji Premia dla młodych rolników w ramach Planu Strategicznego dla Wolnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej (premii) w kwocie 200 tys. zł, wypłacanej w dwóch ratach:

 • pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,
 • druga to 30% kwoty, tj. 60 tys. zł.

Limit środków finansowych w ramach naboru wynosi 811 mln zł.

Zakres interwencji Premia dla młodych rolników

Zgodnie z założeniami, pomoc w ramach interwencji Premia dla młodych rolników przyznaje się na rozpoczęcie i rozwój działalności rolniczej przez młodych rolników w zakresie wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania do sprzedaży wyprodukowanych w gospodarstwie i nieprzetworzonych produktów rolnych. W ramach interwencji będą wspierane inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zrealizowane po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy.

W ramach inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uwzględnia się przede wszystkim następujące kategorie:

 • inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami wykorzystywanymi do wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup nieruchomości rolnych;
 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;
 • inwestycje w nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich;
 • zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu, w tym sprzętu komputerowego, pojazdów służących wsparciu wytwarzania nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży;
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych służących wsparciu produkcji nieprzetworzonych produktów rolnych lub przygotowania ich do sprzedaży, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok (między innymi programy komputerowe).

Wymagania dotyczące przyznawania pomocy w ramach interwencji Premia dla młodych rolników

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać osoby fizyczne, które:

 • w dniu złożenia wniosku mają ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41);
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia), najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
 • złożyły biznesplan, spełniający warunki określone w Regulaminie naboru wniosków oraz zobowiążą się do zrealizowania go w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym, niezależnie od daty zawarcia umowy.

Pomoc przysługuje tylko raz na osobę i gospodarstwo wskazane w biznesplanie dla roku wyjściowego i docelowego, z wyjątkiem przypadków wymiany gruntów, śmierci poprzedniego beneficjenta, rezygnacji z pomocy lub zwrotu 100% wypłaconej kwoty.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków w ramach interwencji Premia dla młodych rolników

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od dnia 30 sierpnia 2023 r. do dnia 29 września 2023 r., wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji I.11 Premie dla młodych rolników określa „Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 dla interwencji I.11 Premie dla młodych rolników”.

Więcej na temat inwestycji w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2023 – 2027 można przeczytać w naszym artykule “Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w ramach WPR 2023 – 2027“.

music-cover