REGULAMIN SERWISU „WODNE SPRAWY”

§ 1. Definicje

1. Usługodawca – “Pectore – Eco” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 14 lok. 84 w Gliwicach (44-100) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333189, NIP 631-259-36-39, posiadającą kapitał zakładowy 36000,00 zł,
2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu i Usługi.
3. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną, która zawiera Umowę z Usługodawcą niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Uprawnienia Konsumenta posiada także tzw. przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4. Czasopismo – czasopismo „Wodne Sprawy” którego wydawcą jest „Pectore-Eco” sp. z o.o.
5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym usługa udostępniania treści Czasopisma i usługa newslettera świadczona za pośrednictwem Serwisu.
6. Umowa – umowa, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika.
7. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://www.wodnesprawy.pl/.
8. Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2. Postanowienia ogólne  

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia Usługi oraz prawa i obowiązki Użytkowników.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
3. Użytkownik zobowiązany jest do  przestrzegania postanowień Regulaminu.
4. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu, jak i wszelkich treści umieszczonych przez Usługodawcę w Serwisie, prawa do tytułu prasowego, w tym prawa do logotypu i znaku towarowego„Wodne Sprawy” należą do Usługodawcy.

§ 3. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi:
1) Usługa dostępu do Czasopisma – polegająca na nieodpłatnym udostępnianiu treści Czasopisma w Serwisie;
2) Usługa newslettera – polegająca na cyklicznym wysyłaniu wiadomości e-mail doUżytkowników, którzy wyrazili taką wolę.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia innych usług, w tym polegających naodpłatnym dostępie do artykułów i innych materiałów publikowanych w Serwisie, zgodnie z funkcjonalnościami Serwisu.

§ 4. Warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy Usługę na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest języku polskim:
1) w przypadku Usługi dostępu do Czasopisma – z momentem wejścia Użytkownika na stronę internetową Serwisu;
2) w przypadku Usługi newslettera – z momentem wyrażenia zgody przez Użytkownika na otrzymywanie newslettera.
3. Umowa może zostać rozwiązana:
1) przez Usługodawcę – poprzez jej wypowiedzenie ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego lub bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika (w przypadku Usługi newslettera) lub też poprzez zaprzestanie świadczenia Usługi dostępu do Czasopisma;
2) przez Użytkownika – w każdym czasie poprzez przesłanie informacji na adres e-mail Usługodawcy o rezygnacji z Usługi newslettera lub zaprzestania korzystania z Serwisu.
4. Minimalne wymagania techniczne, które musi spełnić urządzenie osoby korzystającej z Serwisui Usługi to:
1) posiadanie przeglądarki internetowej w najnowszej wersji;
2) posiadanie dostępu do Internetu;
3) posiadanie adresu e-mail (jeśli do realizacja Usługi tego wymaga).
5. Osoba korzystająca z Serwisu zobowiązana jest w szczególności do:
1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszającymi zasady współżycia społecznego lub zawierających wulgaryzmy;
2) korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
3) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla Usługodawcy i innych Użytkowników.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z Usługi. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie w miarę możliwości publikowany w Serwisieprzed rozpoczęciem prac.
7. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu,Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usługi, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.
8. Usługodawca informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia, aby korzystanie z Serwisu było maksymalnie bezpieczne. Niemniej Usługodawca informuje, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z Serwisu, tak jak wszelkich innych serwisów internetowych, jest potencjalne ryzyko uzyskania nieuprawnionego dostępu do Serwisu przez osoby trzecie, co może wywoływać nieprzewidziane zmiany funkcjonowania Serwisu.

§ 5. Odpowiedzialność

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za:
1) działanie lub zaniechanie spowodowane siłą wyższą;
2) szkody wyrządzone przez osoby trzecie, które nie działają w imieniu i na rzecz Usługodawcy;
3) przerwy w działaniu Serwisu spowodowane pracami konserwacyjnymi lub technicznymi;
4) brak dostarczenia przez Użytkownika danych i informacji niezbędnych do świadczenia Usługi;
5) brak możliwości odebrania przez Użytkownika e-mail z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub innych usługodawców świadczących usługi na rzecz użytkownika (np. dostawców Internetu, hostingodawców utrzymujących pocztę elektroniczną Użytkownika).
2. Powyższe ograniczenia nie dotyczą przypadków, w których ograniczenie odpowiedzialności jest niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w przypadku szkód wyrządzonych z winy umyślnej oraz w sytuacji, gdy przepisy prawa wyłączają taką odpowiedzialność wobec Konsumentów.

§ 6. Dane osobowe

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności Serwisu.

§ 7. Postanowienia dotyczące Konsumentów

1. W przypadku Użytkownika będącego Konsumentem stosujemy postanowienia niniejszego paragrafu.
2. Użytkownik będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem powyższego terminu. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z formularza dostępnego pod adresem https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną.
3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku żądania przez Użytkownikabędącego Konsumentem świadczenia Usług (dostarczania treści cyfrowych) przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy. Zapisanie się do Usługi newslettera jest równoznaczne z powyższym żądaniem.
4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowychpowiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ponadto pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Do prowadzenia postępowania w sprawiepozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich konieczna jest zgoda obydwu stronsporu.

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z nieprawidłowościami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu Serwisu lub Usługi.
2. Reklamacje mogą być składane na adres e-mail: [email protected] lub na adres Usługodawcy.
3. W reklamacji Użytkownik powinien podać dane kontaktowe oraz opis nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu lub Usługi.
4. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje Użytkownika o sposobie jej rozpatrzenia.
5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz kodeksu cywilnego.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian Regulaminu z ważnych powodów, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy i w sposób nienaruszający praw nabytych przez Konsumentów, w tym w przypadku:
1) konieczności wprowadzenia zmian technicznych lub funkcjonalnych Serwisu lub Usługi (w tym uruchomienia dodatkowych Usług) oraz zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa;
2) zmian w obowiązujących przepisach prawa wpływających na postanowienia Regulaminu.
3. W przypadku zmian Regulaminu, Użytkownicy zostaną poinformowani o takiej zmianie za pośrednictwem Serwisu oraz w miarę możliwości – korespondencji e-mail (w przypadku Użytkowników korzystających z Usługi newslettera).
4. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi po wprowadzeniu zmian w Regulaminie i udzieleniu odpowiedniego czasu na zapoznanie się z nimi oznacza ich akceptację. Użytkownik w każdym czasie może skorzystać z uprawnienia wskazanego w § 4 ust. 3 Regulaminu.
5. Wątpliwości dotyczące treści Regulaminu należy rozstrzygać w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 grudnia 2022 r.