Strategia makroregionalna UE dla regionu Morza Bałtyckiego

Wodne Sprawy 14 2023 2

W związku z przypadającym na okres od II połowy 2024 do I połowy 2025 r. polskim przewodnictwem w Strategii UE dla Regionu M. Bałtyckiego, w tym przewodnictwem w Grupie Narodowych Koordynatorów wdrażania Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB albo EUSBSR), dlatego warto przypomnieć jej założenia, cele oraz obszary tematyczne, w ramach których realizowane są działania.

Strategia makroregionalna Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB albo EUSBSR) była pierwszą strategią Unii Europejskiej (UE), która została przyjęta przez Komisję Europejską i zatwierdzona przez Radę Europejską w 2009 r.

Strategia makroregionalna UE w regionie Morza Bałtyckiego, to nie jedyna strategia. Oprócz SUERMB, funkcjonują jeszcze następujące strategie makroregionalne:

 • Strategia dla regionu Dunaju;
 • Strategia Adriatycko-Jońska;
 • Strategia Alpejska.

Strategia makroregionalna – cele

Strategia makroregionalna UE dla regionu Morza Bałtyckiego ma na celu ratowanie morza (Save the Sea), wzrost integracji regionu (Connect the Region) i wzrost dobrobytu (Increase Prosperity).

Działaniami horyzontalnymi SUERMB są:

 • planowanie przestrzenne – zachęcanie do planowania przestrzennego obszarów morskich i lądowych we wszystkich państwach członkowskich w regionie Morza Bałtyckiego oraz opracowanie wspólnego podejścia do współpracy transgranicznej;
 • sąsiedzi – tworzenie wartości dodanej do współpracy w obszarze Morza Bałtyckiego poprzez wspólne działania regionów i krajów sąsiadujących;
 • zdolność – budowa zdolności i zaangażowania;
 • klimat.

Implementacja SUERMB odbywa się poprzez Plan Działań – na jego temat napiszemy więcej w kolejnym wydaniu „Wodnych Spraw”.

Kogo dotyczy SUERMB

Strategia makroregionalna UE łączy osiem państw Unii Europejskiej leżących nad Morzem Bałtyckim, tj. Danię, Estonię, Finlandię, Litwę, Łotwę, Niemcy, Polskę i Szwecję.

Komisja Europejska, tj. Dyrektorat Generalny ds. Polityki Regionalnej (DG REGIO) zapewnia strategiczną koordynację SUERMB oraz dąży do uwzględniania SUERMB w odpowiednich politykach i instrumentach finansowych UE.

Ponadto wspiera dialog pomiędzy interesariuszami wszystkich istniejących strategii makroregionalnych UE (obecnie to: Strategia makroregionalna UE dla regionu Morza Bałtyckiego, Strategia dla regionu Dunaju, Strategia Adriatycko-Jońska oraz Strategia Alpejska).

Komisja Europejska co 2 lata przygotowuje raport z postępów wdrażania wszystkich strategii makroregionalnych UE.

Obszary Tematyczne SUERMB

W ramach realizacji celów SUERMB wydzielono kilkanaście tzw. Obszarów Tematycznych (OT), w ramach których realizowane są projekty, platformy i procesy oraz wypracowywane propozycje rozwiązań. Projekty, platformy i procesy realizowane w ramach Strategii muszą posiadać status Flagship. Status ten nadawany jest przez komitet sterujący lub grupy sterujące w każdym OT.

Każdy z OT posiada koordynatorów Policy Area Coordinator (PAC), Horizontal Action Coordinator (HAC) pochodzących z 2 – 3 państw członkowskich.

Polska w ostatnim czasie pełniła rolę współkoordynatora czterech OT SUERMB:

 • PA (Policy Areas) Nutri – Biogeny „Redukcja zrzutów substancji biogennych do morza do akceptowalnego poziomu”;
 • PA Innowation – Innowacje „Pełne wykorzystanie potencjału regionu w zakresie badań, innowacyjności oraz SME”;
 • PA Culture – Kultura „Kultura i sektory kreatywne”;
 • PA Tourism – Turystyka „Wzmacnianie spójności makroregionu za pomocą turystyki”.

W ramach SUERMB, poza ww. OT, funkcjonuje:

 • PA Bio-economy – Biogospodarka „Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo”;
 • PA Education – Edukacja „Edukacja, badania i zdolność do zatrudnienia”;
 • PA Energy – Energia „Plan działań w zakresie połączeń międzysystemowych na rynku energii państw bałtyckich (BEMIP Action Plan) dla konkurencyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej energii”;
 • PA Hazards – Substancje Niebezpieczne „Ograniczenie stosowania i oddziaływania substancji niebezpiecznych”;
 • PA Health – Zdrowie „Poprawa i promowanie zdrowia ludzkiego z uwzględnieniem aspektów społecznych tej kwestii”;
 • PA Safe – Bezpieczna Żegluga „Stworzenie wzorcowych warunków ekologicznej żeglugi w regionie”;
 • PA Secure – Bezpieczeństwo Cywilne „Osiągnięcie przez region czołowej pozycji w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony na morzu”;
 • PA Ship – Czysta Żegluga „Stworzenie wzorcowych warunków ekologicznej żeglugi w regionie”;
 • PA Spatial Planning – Planowanie Przestrzenne;
 • PA Transport – Transport „Poprawa wewnętrznych i zewnętrznych połączeń transportowych”.

Strategia makroregionalna a dotychczasowe programy operacyjne

Strategia makroregionalna nie dysponuje własnym funduszem. Jej beneficjenci ubiegają się o środki w ramach ogólnie dostępnych programów. Dotychczasowe fundusze, które wspierały realizacje SUERMB to:

 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)

POIiŚ 2014 – 2020 przyczyniał się do realizacji wszystkich trzech celów SUERMB związanych z ochroną morza, poprawą dostępności regionu oraz zwiększeniem dobrobytu.

 • Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 – 2020 (POPW)

POPW to instrument wspierający 5 województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie i świętokrzyskie. Przyczynił się do realizacji dwóch celów SUERMB, tj. poprawy połączeń w regionie i wzrostu dobrobytu.

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (POIR)

POIR przyczyniał się do budowy sieci współpracy międzynarodowej w ramach celu SUERMB Wzrost dobrobytu.

 • Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020

Zarówno Program Operacyjny „Rybactwo i Morze”, jak również cały Europejski Fundusz Morski i Rybacki pośrednio wspierały realizację SUERMB. Główne kierunki działań to promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy oraz wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa i zintegrowanej Polityki Morskiej.

 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój 2014 – 2020 (POWER)

POWER 2014 – 2020 był bezpośrednio związany z takimi obszarami tematycznymi SUERMB jak: edukacja, zdrowie oraz innowacje.

 • Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014 – 2020

Program był ściśle powiązany z SUERMB. W ramach priorytetu 4 „Potencjał instytucjonalny na rzecz współpracy makroregionalnej” finansowano działania wspierające realizację SUERMB, a w celu szczegółowym 4.2. „Koordynacja współpracy makroregionalnej” realizowany był projekt „Let’s Communicate!” skupiający się na działaniach informacyjno-komunikacyjnych związanych z wdrażaniem SUERMB.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover