Trzy kroki do… przebudowy rowu

przebudowy rowu

Występując o zgodę wodnoprawną na przebudowę, odbudowę lub wykonanie rowu należy zastanowić się, co tak naprawdę planujemy wykonać na urządzeniu wodnym i jakiej zgody w związku z tym potrzebujemy. Nomenklatura nazewnictwa wywodząca się z prawa budowlanego jest bowiem nieco inna niż ta wyjęta wprost z ustawy Prawo wodne. Czy rów można umocnić i czym jest jego przebudowa? Przedstawiamy kruczki prawne.

Krok I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Jeżeli planujesz wykonanie lub odbudowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację rowu, musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Definicja urządzenia wodnego jest dość szeroka i obejmuje urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z nich, w tym: urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy. Rów jest zatem urządzeniem wodnym.

Zgodnie z ustawą Prawo wodne przepisy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się do ich odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji. A co z remontem?

Zgodnie z definicją Prawa budowlanego remontem jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zatem za remont nie mogą być uznane roboty budowlane polegające na rozbiórce istniejącego obiektu budowlanego i wzniesieniu nowego, nawet w tym samym miejscu i z wykorzystaniem tych samych materiałów. Oznacza to dokładnie tyle, że remont urządzenia wodnego może, ale nie musi, wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. O tym fakcie decydować będzie sposób wykonywania prac.

Pamiętaj!
Jeżeli rów posiada już umocnienia i planujesz je wyremontować, zastosowanie mają przepisy prawa budowlanego – nie jest wówczas wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Roboty wykraczające poza zakres remontu będą odbudową, rozbudową lub przebudową. Do nich zastosowanie mają przepisy o wykonaniu urządzeń wodnych. Zatem będą wymagać uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Pamiętaj!
Nie dostaniesz pozwolenia wodnoprawnego na umocnienie rowu ziemnego płytami ażurowymi. Rowu się w tym wypadku nie umacnia, a przebudowuje i tego powinien dotyczyć wniosek.

Krok II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie lub odbudowę, rozbudowę, przebudowę, rozbiórkę lub likwidację rowu, czyli zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne na wykonanie urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskasz je we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Zarządzie Zlewni. Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego to 250,00 zł i wnoszona powinna być na konto Wód Polskich.

Operat musi spełniać wymagania określone w art. 409 ustawy Prawo wodne, a część opisowa powinna być dostosowana do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie wodnoprawne. Operat oznacz datą jego wykonania. Ważne jest również dołączenie niezawierającego określeń specjalistycznych opisu przedsięwzięcia.

Pamiętaj!
Indywidualnym przypadkiem jest przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 m. W tym wypadku potrzebujesz jedynie zgłoszenia wodnoprawnego.

Krok III. Roboty i eksploatacja

Możesz przystąpić do realizacji robót z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli w ciągu trzech lat od dnia, w którym stało się ostateczne, nie rozpoczęto wykonywania urządzeń wodnych lub robót.

Pamiętaj!
Przepisy dotyczące uzyskania zgody wodnoprawnej nie obejmują robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Pobierz w pdf