Trzy kroki do… wykonania urządzeń odwadniających obiekty budowlane

urządzeń odwadniających

Zgoda na wykonanie urządzeń odwadniających obiekt budowlany. Czy i kiedy taka zgoda jest wymagana i w jakiej formie będzie wydawana? Jakiej zgody wymaga wykonanie lub przebudowa rowu odwadniającego?

Krok I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Jeżeli planujesz wykonać obiekt budowlany i będzie on wymagał odwodnienia, musisz uzyskać odpowiednie zgłoszenie wodnoprawne. Co ważne – zgłoszenie uzyskasz wyłącznie w przypadku, gdy zasięg oddziaływania urządzeń odwadniających nie wykracza poza granice terenu, którego jesteś właścicielem.

Pamiętaj!
W przypadku, gdy zasięg oddziaływania urządzeń odwadniających będzie wykraczał poza twoją działkę, musisz uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Wykonanie nowych rowów – urządzeń odwadniających – w pasie drogowym nie podlega zgłoszeniu wodnoprawnemu. Rowy odwadniające drogi, zgodnie z definicją art. 16 ustawy Prawo wodne, zaliczamy do urządzeń wodnych. Dla ich wykonania ustawa przewiduje tryb uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jedynie w przypadku przebudowy lub odbudowy już istniejących urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych możesz skorzystać z procedury zgłoszenia wodnoprawnego.

Pamiętaj!
To ważne rozgraniczenia, które pozwolą właściwie zaplanować zakres uzyskiwanych zgód wodnoprawnych i nie narażą cię na dodatkowe koszty związane z ponownym opracowaniem błędnie złożonych wniosków.

Krok II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o zgłoszenie wodnoprawne.

Zgodnie z artykułem 394 ustawy Prawo wodne zgłoszenie wodnoprawne wymagane jest przed wykonaniem urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.

Zgłoszenie wodnoprawne. uzyskasz we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Nadzorze Wodnym.

We wniosku muszą znajdować się podstawowe informacje, takie jak:

  • kto = wpisz swoje dane kontaktowe/adresowe;
  • w jakim celu = określ cel planowanych czynności, robót;
  • na czyjej działce = określ stan prawny nieruchomości, na której czynności, roboty będą wykonywane;
  • jak = opisz wykonywane roboty, wskazując podstawowe parametry je charakteryzujące oraz wskaż warunki ich wykonania;
  • gdzie = określ lokalizację czynności, robót z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi;
  • kiedy = określ planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Do wniosku dołącz:

  • mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną odpowiednią klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
  • odpowiednie szkice lub rysunki;
  • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy;
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty za zgodę wodnoprawną, która wynosi 100,23 zł i wnoszona jest na konto Wód Polskich.

Pamiętaj!
Jeżeli przedsięwzięcie obejmuje jednocześnie działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, oba wnioski rozpatruje się w ramach jednego postępowania, które zakończone jest wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Krok III. Roboty i eksploatacja

Możesz przystąpić do realizacji robót z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów.

Pamiętaj!
Właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł, jeśli wiąże się to ze szkodą dla gruntów sąsiednich.

Pobierz w pdf

music-cover