Zmiany w sieci Natura 2000 – trwają konsultacje

Natura 2000

W odpowiedzi na rozwój projektów infrastrukturalnych i wyzwania klimatyczne, sieć Natura 2000 w Polsce powiększa się. Zmiany obejmują 4 nowe obszary i modyfikacje granic 20 obszarów. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) właśnie rozpoczęła proces konsultacji z radami gmin w tej sprawie.

Natura 2000

Sieć Natura 2000, utworzona w Polsce w 2004 r., jest częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, która powstała na mocy przepisów unijnych, w tym Dyrektywy ptasiej (2009/147/WE) oraz Dyrektywy siedliskowej (92/43/EWG). Sieć ta obejmuje obszary chronione w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej, a jej celem jest ochrona najcenniejszych i najbardziej zagrożonych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt na lądzie i w wodach Europy.

Dyrektywa ptasia koncentruje się na ochronie wszystkich gatunków dzikich ptaków występujących na terytorium Unii Europejskiej, podczas gdy Dyrektywa siedliskowa ma na celu ochronę różnorodnych siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. W ramach tej sieci wyznaczono obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), które razem tworzą integralną część strategii ochrony przyrody na poziomie europejskim.

Głównym celem funkcjonowania sieci Natura 2000 jest zapewnienie długoterminowego przetrwania najcenniejszych i najbardziej zagrożonych gatunków oraz siedlisk w Europie. Realizacja tego celu odbywa się przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb społecznych i gospodarczych, co oznacza, że zarządzanie tymi obszarami ma na celu osiągnięcie równowagi między ochroną przyrody a rozwojem lokalnych społeczności.

Planowane zmiany

Komisja Europejska podkreśliła konieczność rozszerzenia sieci Natura 2000 oraz włączenia do ochrony terenów działań kompensacyjnych związanych z realizacją dwóch dużych projektów infrastrukturalnych: budowy drogi S3 Świnoujście-Troszyn oraz budowy i rozbudowy infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu planowanej na lata 2023-2029. Decyzja ta jest wynikiem zarówno wewnętrznych analiz, jak i uwag oraz wniosków zgłaszanych przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad obszarami Natura 2000. Eksperci zwrócili uwagę na potrzebę zwiększenia ochrony tych terenów, aby zapewnić ich długoterminowe przetrwanie i zrównoważony rozwój.

Lista zmian obejmuje cztery nowe obszary oraz zmiany granic w dwudziestu już istniejących. Nowe obszary to: Murawy nad Dolną Narwią, Stawy w Lasominie, Tunel w Szklarach oraz Naterki. Poniżej zamieszczamy listę zmian.

1. Dolina Dolnej Baryczy:

 • zwiększenie powierzchni: +149,18 ha;
 • uzasadnienie: techniczna korekta granicy, dodanie płatów siedlisk i siedlisk bobra i wydry.

2. Dąbrowy Kliczkowskie:

 • zwiększenie powierzchni: +3,61 ha;
 • uzasadnienie: techniczna korekta granicy, dowiązanie do granic wydzieleń leśnych i działek ewidencyjnych.

3. Stawy Karpnickie:

 • zwiększenie powierzchni: +36,99 ha;
 • uzasadnienie: włączenie płatu siedliska 6510, techniczna korekta granicy.

4. Trzcińskie Mokradła:

 • zwiększenie powierzchni: +77,49 ha;
 • uzasadnienie: włączenie płatów siedliska 6510 i modraszka nausitousa, techniczna korekta granicy.

5. Torfowiska Sułowskie:

 • zwiększenie powierzchni: +5,54 ha;
 • uzasadnienie: techniczna korekta granicy, ujednolicenie z granicami rezerwatu Mokradła Sułowskie.

6. Las Dębowiec:

 • zwiększenie powierzchni: +158,90 ha;
 • uzasadnienie: korekta granicy, włączenie terenów z płatami siedlisk 9170, 91E0 i 91F0.

7. Święte Ługi:

 • zwiększenie powierzchni: +51,60 ha;
 • uzasadnienie: korekta granicy, włączenie terenów z płatami siedlisk 7140 i 91D0 oraz terenami buforowymi.

8. Rudno:

 • zwiększenie powierzchni: +0,80 ha;
 • uzasadnienie: korekta granicy, dowiązanie do granic wydzieleń leśnych i zasięgu parku krajobrazowego.

9. Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego:

 • zwiększenie powierzchni: +571,62 ha;
 • uzasadnienie: włączenie dwóch enklaw stanowisk nocka dużego i podkowca małego wraz z terenami żerowania i przelotów.

10. Forty Modlińskie:

 • zwiększenie powierzchni: +4,07 ha;
 • uzasadnienie: włączenie Fortu XIV b Goławice, stanowiska kolonii rozrodczej nocka dużego oraz zimującej populacji mopka.

11. Mopki w Naruszewie:

 • zwiększenie powierzchni: +1837,25 ha;
 • uzasadnienie: wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących ochrony mopka.

12. Murawy nad Dolną Narwią:

 • nowy obszar: 1434,03 ha;
 • uzasadnienie: wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących siedliska 6120, a także ochrony siedlisk 2330 i 6510.

13. Stawy w Lasominie:

 • nowy obszar: 40,67 ha;
 • uzasadnienie: powołanie obszaru dla ochrony rozrodczej populacji kumaka nizinnego.

14. Las Rozumicki:

 • zmniejszenie powierzchni: -3,44 ha;
 • uzasadnienie: techniczna korekta granicy, wyłączenie terenów bez siedlisk przyrodniczych.

15. Szumirad:

 • zwiększenie powierzchni: +44,72 ha;
 • uzasadnienie: korekta granicy, włączenie terenów stanowiących strefę buforową dla przedmiotów ochrony obszaru.

16. Tunel w Szklarach:

 • nowy obszar: 8,57 ha;
 • uzasadnienie: wypełnienie zobowiązań unijnych dotyczących ochrony zimowiska mopka i nocka dużego.

17. Ostoja Złotopotocka:

 • zwiększenie powierzchni: +790,12 ha;
 • uzasadnienie: włączenie terenów z siedliskami, techniczna korekta granicy.

18. Ostoja Kroczycka:

 • zwiększenie powierzchni: +110,65 ha;
 • uzasadnienie: włączenie terenów z siedliskami, techniczna korekta granicy.

19. Góry Pieprzowe:

 • zwiększenie powierzchni: +12,68 ha;
 • uzasadnienie: korekta granicy zgodnie z granicami rezerwatu Góry Pieprzowe.

20. Puszcza Romincka:

 • zwiększenie powierzchni: +900,73 ha;
 • uzasadnienie: włączenie płatów siedlisk 3150, 3260, 9170, 91E0, 91D0, 7110 i 7140 oraz siedlisk mopka.

21. Naterki:

 • nowy obszar: 19,11 ha;
 • uzasadnienie: ochrona kolonii zimowej mopka, włączenie nieużywanych tuneli i przylegającego kompleksu leśnego.

22. Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski:

 • zwiększenie powierzchni: +262,20 ha;
 • uzasadnienie: kompensacja siedliska 2180 w związku z budową drogi S3 Świnoujście-Troszyn, włączenie płatów siedlisk 9160 i 91E0 oraz fragmentu rzeki Regi.

23. Dolna Odra:

 • zwiększenie powierzchni: +2,01 ha;
 • uzasadnienie: włączenie stanowiska kolonii zimowej nocka dużego wraz ze strefą buforową.

24. Jezioro Bukowo:

 • zwiększenie powierzchni: +344,80 ha;
 • uzasadnienie: kompensacja siedliska 2180 w związku z budową drogi S3 Świnoujście-Troszyn oraz budową terminala kontenerowego w Świnoujściu, włączenie płatów siedlisk 2110, 2120, 2130, 2180.

Proces konsultacji

Proces konsultacji obejmuje kilka kluczowych etapów: publikację propozycji zmian, możliwość składania uwag i wniosków, analizę zgłoszonych propozycji przez GDOŚ, ocenę ich zasadności i zgodności z celami ochrony przyrody oraz opracowanie ostatecznych rekomendacji. Po zakończeniu konsultacji, propozycje zawarte na liście zmian w sieci Natura 2000 są przekazywane do zatwierdzenia Radzie Ministrów, a następnie Komisji Europejskiej.

Rozszerzenie sieci Natura 2000 ma istotne znaczenie zarówno z punktu widzenia ochrony przyrody, jak i zrównoważonego rozwoju. Objęcie ochroną dodatkowych obszarów przyczyni się do zwiększenia różnorodności biologicznej oraz poprawy jakości środowiska. Dodatkowo, wprowadzenie nowych obszarów chronionych może także wspierać rozwój turystyki ekologicznej oraz tworzenie nowych miejsc pracy związanych z zarządzaniem i ochroną przyrody. Należy jednak pamiętać o wprowadzanych zmianach, jeśli planujemy inwestycję, która może oddziaływać na obszary Natura 2000.


Zdj. główne: sscheema/pixabay

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover