POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU „WODNE SPRAWY”

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką prywatności”) określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w ramach serwisu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: wodnesprawy.pl (zwanego dalej „Serwisem), której właścicielem jest Pectore Eco sp. z o.o.

Obowiązek informacyjny zawarty w Polityce prywatności wynika z treści Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

1. [Administrator danych] Administratorem Twoich danych osobowych jest “Pectore – Eco” sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 14 lok. 84 w Gliwicach (44-100) wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000333189, NIP 631-259-36-39, posiadającą kapitał zakładowy 36000,00 zł(„Administrator”).
2. [Kontakt z Administratorem] Z Administratorem możesz skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej, pisząc na adres wskazany w pkt. 1 lub mailowo, pisząc na adres: redakcja@wodnesprawy.pl
3. [Cele i podstawa prawna przetwarzania, okresy przechowywania] W zależności od Twoichrelacji z nami, realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w innych celach i zakresie:

Cel przetwarzania danych osobowych

Podstawa przetwarzania danych oraz okres ich przechowywania

Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z użytkownikiem (Usługi newslettera).

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie użytkowników będących osobami fizycznymi. W przypadku osób reprezentujących użytkowników, a także występujących w ich imieniu dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy i okres 7 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych tj. przez okres 7 lat liczonych od dnia rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub złożonego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

4. [Dobrowolność] Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może ono uniemożliwić korzystanie z usług świadczonych przez Administratora.
5. [Odbiorcy danych] Administrator korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów (podwykonawców), w związku z czym w uzasadnionych przypadkach przekazuje dane osobowe następującym odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora, w tym m.in. operatorzy systemów informatycznych (hostingodawcy): cyber_Folks S.A., home.pl S.A., Google, AWS oraz Wide-Vision Sp. z o.o.
6. [Przekazywanie danych do państw trzecich] Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich, tj. poza obszar EOG.
7. [Dane szczególnej kategorii] Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
8. [Twoje prawa] Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
 
9. [Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie] W przypadku zapisania się do newslettera dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej (profilowanie).
10. [Pliki cookies] Serwis, jak większość stron internetowych wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Ze względu na cel wyróżniamy następujące rodzaje plików cookies:

– „niezbędne” pliki cookie, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
– „wydajnościowe” pliki cookie, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
– „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
– „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookieswykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, w tym Formularz dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymania sesji użytkownika Serwisu;
– remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Serwis poprzez anonimową analizę ich działań (powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe), w celu stworzenia ich profili i dostarczenia im reklamy dopasowanej do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Ireland Ltd. lub Google Inc.

Polityka prywatności usług świadczonych przez Google znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Informacje zbierane przez Google mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają użytkowników Serwisu, rozumianych jako dane osobowe.

Pliki cookies są wykorzystywane za zgodą użytkownika. Zgoda Użytkownika zostajewyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez użytkownika do przeglądania treści w Serwisie.

Przeglądarki internetowe (oprogramowanie użytkownika serwisu) domyślnie dopuszczają przechowywanie w urządzeniu końcowym plików cookie, użytkownik Serwisu zawsze może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej decydujące o użyciu plików cookie. Ze względu na okres przechowywania, pliki cookie dzielą się na sesyjne i stałe. Użytkownik dysponuje możliwością ręcznego usunięcia wszystkich lub wybranych plików cookie, stosownie do opcji dostarczanych przez przeglądarkę internetową lub powiązane narzędzia.

Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na funkcjonalność Serwisu. Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów. Podmiotem odpowiedzialnym za zamieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu jednocześnie posiadającym do nich dostęp jest Administrator.

Administrator informuje, iż informacje o sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Więcej informacji o plikach cookie dostępnych jest w sekcji „pomoc” w menu przeglądarki internetowej.