Geotermia – 62 mln zł na budowę zakładu

Geotermia

W ramach programu priorytetowego „Polska Geotermia Plus”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przekaże miejskiemu samorządowi w Sochaczewie wsparcie finansowe w wysokości 62 mln zł – 33,4 mln zł dotacji oraz 28,6 mln zł pożyczki – na budowę zakładu geotermalnego. W dniu 11 października, podczas spotkania w Sochaczewie, wiceminister Jacek Ozdoba ogłosił, że już za trzy lata mieszkańcy tego miasta będą mogli korzystać z ciepła pozyskiwanego z wnętrza ziemi.

Geotermia w Sochaczewie to przełomowy projekt mający na celu nie tylko zwiększenie komfortu życia mieszkańców, ale również stanowiący istotny krok w kierunku ochrony środowiska naturalnego i przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu.

Geotermia – co zakłada projekt

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie odwiertu geotermalnego o nazwie Sochaczew GT-2, który ma pełnić rolę otworu chłonnego w systemie geotermalnym typu dublet z istniejącym już otworem Sochaczew GT-1. W założeniach początkowych głębokość tego odwiertu ma wynosić 1650 m., jednak rzeczywista głębokość będzie zależała od warunków geologicznych, które zostaną odkryte dopiero w trakcie procesu wiercenia. Ponadto istniejący już odwiert, który będzie używany jako otwór produkcyjny, zostanie dostosowany do eksploatacji i połączony z systemem ciepłowniczym.

Energia geotermalna pozyskiwana z wody wydobywanej z otworu produkcyjnego zostanie przekazana do miejskiej sieci ciepłowniczej za pośrednictwem wymiennika oraz pompy, które przekształcą ją w ciepło dostarczane do miejskich budynków. Ponadto oczyszczona i ochłodzona woda geotermalna będzie używana jako pitna, a jej nadmiar zostanie odprowadzony do ziemi przez otwór chłonny.

Następny etap projektu obejmie stworzenie zakładu geotermalnego, który będzie współpracował z istniejącą ciepłownią konwencjonalną. Zostanie on wyposażony w różne urządzenia, w tym absorpcyjną pompę ciepła, kocioł wysokotemperaturowy, wymienniki ciepła do sieci ciepłowniczej oraz do źródła geotermalnego, pompy cyrkulacyjne, urządzenia technologiczne (takie jak rurociągi, zawory regulacyjne, zawory odcinające, urządzenia pomiarowe, instalacje automatyczne i elektryczne oraz układy stabilizacji ciśnienia), pompy do transportu wody geotermalnej, a także system sterujący pracą ujęcia.

Dodatkowo przewiduje się modernizację sieci ciepłowniczej, w tym budowę 2,6 km nowych odcinków oraz modernizację 100 istniejących węzłów. Planowana jest także budowa przyłącza i instalacji zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej do dostarczania gazu ziemnego.

Geotermia to także szansa na zaopatrzenie miasta w wodę

Pod Sochaczewem znajdują się ogromne zasoby ciepłej wody o doskonałych parametrach, które mogą być wykorzystywane nie tylko do ogrzewania, ale także jako woda pitna dla miasta.

Sochaczew od dawna stoi przed koniecznością przebudowy swojego systemu zaopatrzenia w wodę. Jest ona nieunikniona. Przestarzała sieć wodociągowa, pochodząca jeszcze z lat 50. ubiegłego wieku, wymaga natychmiastowej modernizacji. Nie lepiej jest z jakością dostarczanej wody, która często wymaga mieszania różnych źródeł, aby była zdatna do picia. Przykładem jest woda z ujęcia w Kuznocinie, która z powodu wysokiej zawartości związków manganu i żelaza musi być miksowana z wodą z Konar.

W tym kontekście budowa zakładu geotermalnego stanowi dobrą wiadomość. Ten projekt nie tylko wykorzysta potencjał ciepła z głębi ziemi do ogrzania miasta, ale także może przynieść oszczędności w planowanych w przyszłości inwestycjach związanych z modernizacją systemu zaopatrzenia w wodę. To szczególnie istotne, biorąc pod uwagę groźbę ograniczenia poboru wody z ujęć w Konarach. Ministerstwo Środowiska obawia się naruszenia ekosystemu Puszczy Kampinoskiej.

Miejscy radni kilka lat temu przyjęli Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych, który zakładał modernizację sieci, budowę nowych ujęć w Mistrzewicach, stacji uzdatniania wody przy ulicy Wyszogrodzkiej oraz ułożenie magistrali wodnej łączącej Mistrzewice z Chodakowem. Pomimo wsparcia unijnego brakuje środków na poprawę gospodarki wodnej. Szacunki wskazują, że inwestycje w dostarczanie wody mogą kosztować kilkadziesiąt milionów złotych. Bez tych inwestycji Sochaczew stanie w obliczu poważnych ograniczeń rozwojowych. Zapewnienie dostępu do wody staje się priorytetem. Geotermia to szansa na rozwiązanie tych problemów.

Energia geotermalna to źródło ciepła i wody dla Sochaczewa

Geotermia może przynieść miastu wiele korzyści. Dzięki wsparciu finansowemu Sochaczew otrzyma dostawę ciepła z wnętrza ziemi już w 2026 r. To nie tylko wygoda dla mieszkańców, ale też duży krok w kierunku ochrony środowiska. Co więcej, geotermia otwiera szanse na tak potrzebną poprawę systemu zaopatrzenia w wodę. Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej staje się bardziej osiągalna, dzięki oszczędnościom generowanym przez ten projekt. Energia geotermalna daje nadzieję na poprawę jakości życia w mieście, wdrożenie bardziej ekologicznych rozwiązań oraz perspektywę zrównoważonego rozwoju. To inwestycja w przyszłość Sochaczewa i dobro jego mieszkańców.