Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW)

LPW

Rola wody, potrzeba dostępu do odpowiedniej jej ilości oraz zachowanie jakości jest szeroko omawiane od wielu lat. Aby zmierzyć się z tymi wyzwaniami, niezbędne jest wdrażanie, szczególnie na obszarach użytkowanych rolniczo, podejścia zlewniowego oraz angażowanie wszystkich interesariuszy w proces planowania, gospodarowania i racjonalnego użytkowania wód.

Rabunkowe korzystanie z zasobów środowiska spowodowało spadek naturalnych zdolności retencyjnych zlewni, zmiany klimatu oraz sukcesywne ograniczanie dostępu do zasobów wodnych. W ostatnich latach, w celu łagodzenia problemów związanych z zarzadzaniem wodą, na obszarach wiejskich powołano Lokalne Partnerstwa ds. Wody (LPW). Istotą działania tych gremiów jest stworzenie płaszczyzny współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami mającymi wpływ na zasoby wodne danej zlewni/regionu. Jako obszar działania LPW, ze względów organizacyjnych, przyjęto jednak powiat – reprezentowany przez podmioty działające na jego terenie (w tym lokalne jednostki samorządowe).

Cele LPW

Celem LPW jest identyfikowanie problemów związanych z zarzadzaniem i gospodarowaniem zasobami wodnymi, zawiązywanie i umacnianie współpracy pomiędzy wszystkimi interesariuszami, podejmowanie inicjatyw prawnych poprzez zgłaszanie propozycji zmian do ministra właściwego ds. gospodarki wodnej.

Członkowie LPW

Członkami LPW mogą zostać osoby oraz podmioty zaangażowane w gospodarkę wodną na terenie danego powiatu. Do aktywnego uczestnictwa w Partnerstwach zachęca się rolników, przedstawicieli spółek wodnych, samorządów (gminnego, powiatowego, wojewódzkiego), terenowych organów Wód Polskich, Lasów Państwowych czy organizacji pozarządowych.

Rola Centrum Doradztwa Rolniczego w ramach LPW

Dla zapewnienia jednolitego sposobu realizacji zadań wynikających z gospodarki wodnej, w prace związane z przygotowaniem i tworzeniem LPW, włączone zostało Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR). Ponadto w Wojewódzkich Ośrodkach Doradztwa Rolniczego powołani zostali koordynatorzy ds. wody. W CDR wytypowano specjalistów ds. wody oraz zapewniono szkolenia, instrukcje i materiały informacyjne.

Partnerami CDR są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wody Polskie.

Dotychczasowe działania dotyczące powołania i funkcjonowania LPW

Pilotażowe partnerstwa rozpoczęły swoje działania w 2020 r.

Doświadczenia pierwszych osiemnastu Lokalnych Partnerstw Wodnych wykorzystywane są do wdrożenia odpowiednich rozwiązań w pozostałych powiatach. Docelowo planuje się utworzenie LPW w każdym z nich.

Wykaz funkcjonujących obecnie LPW.

Plany rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022 – 2030

W ramach dotychczasowych działań LPW przygotowany został wzór „Planu rozwoju gospodarki wodą na terenach wiejskich na lata 2022 – 2030”.

Zakłada się, że będzie on obejmować następujące dane/informacje dla powiatu:

 • Opis powiatu i charakterystykę tworzących partnerstwo podmiotów i osób fizycznych, w tym:
  • lokalizacje – położenie w województwie, liczba gmin (wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie, RZGW, Zarząd Zlewni itp.);
  • ogólną charakterystykę powiatu, podstawowe informacje (udział gruntów ornych, trwałych użytków zielonych, lasów, obszarów cennych przyrodniczo);
  • charakterystykę rolnictwa w skali powiatu (produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, w tym warunki glebowe – rodzaj gleby, klasa);
  • charakterystykę partnerstwa (kto wchodzi w skład LPW), w szczególności fu
 • Listę aktualnych dokumentów strategicznych odnoszących się do gmin i powiatu, których treści mają znaczenie dla gospodarki wodą. Przy czym diagnoza obszaru, identyfikacja potrzeb i problemów powinna być zgodna z dokumentami strategicznymi.
 • Diagnozę zasobów wodnych obejmującą następujące informacje:
  • charakterystykę hydrologiczną obszaru powiatu (rzeki, jeziora, zbiorniki wodne, cieki wodne naturalne/uregulowane, obszary zmeliorowane);
  • opis zasobów wodnych od strony przyrodniczej, gospodarczej (zapotrzebowanie na wodę), w tym pokazanie mocnych i słabych stron – w kontekście inwestycyjnym;
  • obecne zasoby, lokalizacje i stan infrastruktury wodnej (na podstawie danych z RZGW/Zarządów Zlewni/Nadzorów Wodnych, spółek wodnych).
 • Identyfikacje potrzeb i problemów w zakresie gospodarki wodnej powiatu obejmujących m.in.:
  • rolnictwo (informacje na temat oczekiwań rolników/innych podmiotów rolniczych w zakresie przeprowadzenia działań inwestycyjnych; listę problemów);
  • środowisko (informacje o potrzebach renaturyzacji rzek na terenie powiatu, np. z Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych; informacje o gospodarce wodnej na terenach leśnych powiatu na podstawie danych z nadleśnictw; informacje o możliwościach zachowania, odtworzenia, przywrócenia lepszego funkcjonowania obszarów podmokłych, zalewowych, torfowisk, bagien);
  • społeczeństwo (informacje dotyczące zapotrzebowania na wodę pitną; stopień zwodociągowania i skanalizowania obszaru);
  • inne potrzeby/problemy (czy np. odwodnienia inwestycji drogowych nie wpływają na podtopienia obszarów rolniczych; czy odwodnienia osiedli nie ograniczają aktywnej pojemności rzek
 • Określenie celów strategicznych na podstawie diagnozy i identyfikacji potrzeb.
 • Listę inwestycji i lokalnych działań do podjęcia w powiecie:
  • inwestycje proponowane przez LPW do realizacji (po uwzględnieniu i przeanalizowaniu zaplanowanych już inwestycji przez inne podmioty zarządzające gospodarką wodną w skali lokalnej);
  • przybliżoną wycenę każdego z działań na podstawie danych dla analogicznych działań prowadzonych w województwie;
  • przybliżoną analizę oddziaływania inwestycji na środowisko (w szczególności pod kątem wpływu na siedliska i migrację organizmów związanych ze środowiskiem wodnym);
  • identyfikację interesariuszy każdego działania;
  • termin realizacji danego przedsięwzięcia;
  • monitoring skuteczności działań (każde działanie na liście powinno mieć wskazany monitoring skupiony na ilościowej lub jakościowej ocenie zażegnania problemów przez podjęte działania).
 • Plan rozwoju LPW w powiecie – propozycje dalszych działań przyjęte przez członków LPW.

Więcej informacji o LPW

Celem uzyskania dodatkowych informacji na temat LPW można kontaktować się z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, koordynatorami LPW lub z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Centrum Doradztwa Rolniczego oraz na stronach Lokalnych Partnerstw ds. Wody.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover