Pakiet dyrektyw Fit for 55 przyjęty przez Radę Unii Europejskiej

wodne sprawy

Fit for 55 – główne założenia

Fit for 55, w polskim tłumaczeniu Gotowi na 55, to nazwa szeregu działań i reform, które finalnie mają doprowadzić Europę do zerowej emisyjności gazów cieplarnianych. Liczba 55 w nazwie nawiązuje do celu przyświecającego inicjatywie, czyli redukcji emisji o 55% do roku 2030. Drugi cel to osiągniecie neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. Zasady przyświecające Fit for 55 to:

  • zapewnienie społecznie sprawiedliwej transformacji,
  • utrzymanie lub zwiększenie innowacyjność i konkurencyjności unijnego przemysłu,
  • zagwarantowanie równości szans względem podmiotów gospodarczych z państw trzecich,
  • umocnienie pozycji UE jako lidera globalnej walki ze zmianą klimatu.

Te ambitne założenia mają być realizowane poprzez aktualizację i wprowadzenie szeregu przepisów na poziomie całej Unii Europejskiej.

Uzgodniony pakiet dyrektyw w ramach Fit for 55

Uzgodnienie kolejnych aktów prawnych na poziomie europejskim jest nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że transformacja ma mieć sprawiedliwy charakter. Przyjęcie przez Radę Unii Europejskiej 25 kwietnia br. pakietu przepisów jest więc dużym krokiem w kierunku ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Zmiany przepisów, przyjęte przez reprezentantów państw członkowskich, dotyczą:

  • reformy systemu handlu emisjami ETS – stopniowe (do 2026 r.) wycofanie się z darmowych uprawnień do emisji CO2 i włączenie nowych sektorów do systemu – tzw. ETS2 obejmować ma transport lądowy, wodny i lotniczy oraz budownictwo;
  • mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) – to przepisy, które stopniowo (od 2026 r.) mają wprowadzać na granicy opłaty za różnice w taryfach za emisję CO2 w krajach spoza UE;
  • wprowadzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego –wsparcia osób najbardziej narażonych na ubóstwo energetyczne.

Po przyjęciu dokumentów przez Radę należy się spodziewać przyspieszenia publikacji nowych regulacji prawnych zmierzających do neutralności klimatycznej UE.