Trzy kroki do… uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w ramach tzw. specustawy drogowej

pozwolenia wodnoprawnego

KROK I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Zgodnie z ustawą Prawo wodne na wykonanie urządzeń wodnych, obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, ale również na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Wszystkie te przypadki rozpatrywane mogą być w ramach tzw. specustawy.

Szczególnym przypadkiem w zakresie procedury postepowania administracyjnego jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji realizowanej w oparciu na specustawie drogowej. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2023.162 t.j) w artykule 11d ust. 4 wskazuje termin uzyskania takiego pozwolenia. Jeżeli realizacja inwestycji drogowej wymaga zgody wodnoprawnej, Wody Polskie udzielają jej w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku. Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym będzie dotyczyła konkretnego elementu projektowanej inwestycji drogowej (np. urządzenia wodnego lub odprowadzania wód opadowych), w związku z tym w większości przypadków będzie jej udzielać dyrektor zarządu zlewni.

Jeżeli twoja inwestycja wymagać będzie przekroczenia wałów lub prace z nią związane zaplanowano w odległości mniejszej niż 50 m od nich (po obu stronach), konieczne będzie uzyskanie zwolnienia z zakazu wykonywania robót lub czynności, które mogą wpływać na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych. Decyzję tę musisz uzyskać przed pozwoleniem wodnoprawnym. Wydaje je jednostka Wód Polskich – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Pamiętaj!
Pozwolenie wodnoprawne nie zastępuje opinii dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, o której mowa w art. 11 d ust. 1 pkt 8 lit.d. Odnosi się ona do całości inwestycji. Organ może określić w niej kwalifikację różnych elementów inwestycji drogowej pod kątem konieczności uzyskania zgody wodnoprawnej.

KROK II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o pozwolenie wodnoprawne.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Uzyskasz je we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Zarządzie Zlewni.

Opłata to 250,00 zł i wnoszona powinna być na konto Wód Polskich. Jeżeli w jednej decyzji wydano kilka pozwoleń wodnoprawnych, które nie są tożsame rodzajowo, koszty mnoży się przez liczbę tych pozwoleń.

Przykład: 1 x wykonanie wylotu + 1 x odprowadzanie wód = 2 x 250 zł, czyli łączna opłata wyniesie 500 zł

Do wniosku o wydanie pozwolenia dołącz sporządzony pisemnie operat wodnoprawny, w formie opisowej i graficznej, a także na informatycznym nośniku danych jako dokument tekstowy.

Operat musi spełniać wymagania określone w art. 409 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo wodne, a część opisowa powinna być dostosowana do rodzaju działalności, której dotyczy pozwolenie.

W przypadku wnioskowania o pozwolenie wodnoprawne w ramach specustawy nie przedkładasz, wraz z operatem wodnoprawnym, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ani decyzji o warunkach zabudowy.

Pamiętaj!
Jeżeli chcesz uzyskać decyzję w ciągu 30 dni, we wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zaznacz, że działasz w oparciu o przepisy specustawy. Organ wydający dokument nie jest jasnowidzem.

Operat oznacz datą jego wykonania. Ważne jest również dołączenie niezawierającego określeń specjalistycznych opisu przedsięwzięcia.

KROK III. ROBOTY I EKSPLOATACJA

Możesz przystąpić do realizacji robót budowlanych z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów.

W przypadku, gdy realizacja inwestycji drogowej wymaga przejścia przez tereny wód płynących, właściwy zarządca drogi jest uprawniony do ich nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji. Zakres, warunki i termin tegoż zajęcia ustala nie później niż w terminie 30 dni przed planowanym rozpoczęciem prac w drodze pisemnego porozumienia z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Pamiętaj!
Specustawa reguluje zajęcie terenu na czas realizacji inwestycji. Po wykonaniu prac powinieneś uzyskać zgodę Wód Polskich na użytkowanie terenu.

Grunty pokryte wodami powierzchniowymi płynącymi oddaje się w użytkowanie na podstawie umowy. Ustawa Prawo wodne nie przewiduje innej formy przekazania tych praw. Wniosek składa się do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Podpisanie umowy jest czasochłonne i zgodnie z informacją na stronie Wód Polskich wynosi do 120 dni, liczonych od chwili złożenia kompletnego wniosku.

Pobierz w PDF

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover