Trzy kroki do… wykonania urządzeń pomiarowych

wykonania urządzeń pomiarowych

Ustawa o rewitalizacji Odry wprowadziła kilka zmian do ustawy Prawo wodne. Jedną z nich jest konieczność uzyskania nowej zgody wodnoprawnej – zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń pomiarowych, które będą służyły badaniu ilości wód i jakości wód. 

Krok I. Zanim przystąpisz do realizacji swojego zamierzenia

Uzyskania zgłoszenia wodnoprawnego wymaga:

 • wykonanie,
 • odbudowa,
 • rozbudowa,
 • przebudowa,
 • rozbiórka

urządzeń mierzących ilość i jakość wód oraz służących do badania przewodności i temperatury wody w celu szacowania sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów.

Uzyskania zgłoszenia wymaga również lokalizowanie tych urządzeń na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. W przypadku, gdy będzie ono instalowane na obszarze powodziowym, czyli np. w międzywalu, musisz uzyskać dodatkową zgodę.

Pamiętaj!

Tafla wody, np. rzeki, nie stanowi obszaru zagrożenia powodzią. Lokalizując urządzenie wyłącznie w obszarze wody, nie musisz uzyskiwać zgłoszenia na lokalizację w obszarze powodziowym.

Krok II. Niezbędne dokumenty

Zbierz niezbędne dokumenty i wystąp o zgłoszenie wodnoprawne.

Zgłoszenie wodnoprawne, zgodnie z artykułem 394 ustawy Prawo wodne, wymagane jest na wykonanie urządzeń pomiarowych służących monitorowaniu „zasolenia wód”.

Zgłoszenie wodnoprawne uzyskasz we właściwej jednostce Wód Polskich – w najbliższym Nadzorze Wodnym.

We wniosku muszą znajdować się podstawowe informacje, takie jak:

 • kto = wpisz swoje dane kontaktowe/adresowe;
 • w jakim celu = określ cel planowanych czynności, robót;
 • na czyjej działce = określ stan prawny nieruchomości, na której czynności, roboty będą wykonywane;
 • jak = opisz wykonywane roboty, wskazując podstawowe parametry je charakteryzujące oraz wskaż warunki ich wykonania;
 • gdzie = określ lokalizację czynności, robót z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi;
 • kiedy = określ planowany termin rozpoczęcia robót lub czynności.

Do wniosku dołącz:

 • mapę sytuacyjno-wysokościową pobraną z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z naniesionym schematem planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięgiem ich oddziaływania lub inną mapę opatrzoną odpowiednią klauzulą urzędową przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • odpowiednie szkice lub rysunki;
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty za zgodę wodnoprawną, która wynosi 100,23 zł i wnoszona jest na konto Wód Polskich.

Pamiętaj!
Jeżeli chcesz umieścić nowe urządzenie na obszarze zagrożenia powodziowego, wyraźnie wskaż we wniosku, że zgłoszenie dotyczy lokalizacji i wykonania urządzenia. Ustawodawca bowiem przewidział jedno zgłoszenie w tym zakresie, a więc poniesiesz jedną opłatę za oba elementy.

Krok III. Roboty i eksploatacja

Możesz przystąpić do realizacji robót z zachowaniem wszystkich pozostałych obowiązujących przepisów.

Pamiętaj!
W przypadku lokalizacji urządzeń na rzekach posiadających status drogi wodnej wystąp wcześniej do jej administratora o wydanie warunków takiej lokalizacji. Umieszczenie urządzenia bezpośrednio na drodze wodnej może być niemożliwe. Wówczas właściwy zarząd zlewni – będący administratorem drogi wodnej – wyda ci zalecenia i warunki wykonania twojego urządzenia pomiarowego.

Pobierz w pdf