Unia Europejska i Norwegia podpisują umowę w sprawie zielonego sojuszu

wodne sprawy

Unia Europejska i Norwegia podpisały umowę w ramach, której utworzono zielony sojusz mający na celu wzmocnienie wspólnych działań w dziedzinie klimatu, wysiłków na rzecz ochrony środowiska oraz współpracy w dziedzinie czystej energii i transformacji przemysłowej. Norwegia jest długoletnim i wiarygodnym partnerem UE, podpisana umowa ma celu wzmocnić wspólne działania mające na celu osiągnięcie kontynentu neutralnego dla klimatu.

W podpisanym dokumencie obie strony potwierdzają swoje zobowiązania do osiągnięcia odpowiednich celów na 2030 r. polegających na redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w porównaniu z 1990 r. oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej do 2050 r. Ich celem jest utrzymanie wzrostu temperatury na świecie w granicach 1,5 °C określonych w porozumieniu paryskim, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, ochrony środowiska i praw człowieka.

Zielny sojusz utworzony pomiędzy Unią Europejską i Norwegią jest zgodny z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz potwierdza dwustronne zaangażowanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej i dostosowania w tym celu swojej krajowej i międzynarodowej polityki klimatycznej. Obszary priorytetowe, których dotyczy podpisana umowa to m.in.:

  • wzmożenie wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu, w tym współpraca w zakresie przystosowania się do tej zmiany, ustalania opłat za emisję gazów cieplarnianych, usuwania dwutlenku węgla oraz jego wychwytywania, transportu, utylizacji i składowania;
  • zacieśnienie współpracy w kwestiach dotyczących środowiska z naciskiem na zatrzymanie i odwrócenie procesów utraty różnorodności biologicznej, degradacji lasów i wylesiania, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym i zajęcie się kwestią pełnego cyklu życia tworzyw sztucznych, opracowanie globalnych norm w zakresie zarządzania chemikaliami i odpadami oraz zrównoważone zarządzanie oceanami;
  • wspieranie zielonej transformacji przemysłowej i dalsze zacieśnianie współpracy w dziedzinie polityki i przemysłu poprzez partnerstwa strategiczne, jak przyszłe partnerstwo strategiczne na rzecz łańcuchów wartości w odniesieniu do zrównoważonych surowców i baterii;
  • przyspieszenie przejścia na czystą energię, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru i energii z morskich źródeł odnawialnych;
  • obniżenie emisyjności sektora transportu w odniesieniu do wszystkich środków transportu, ze szczególnym uwzględnieniem neutralności pod względem emisji gazów cieplarnianych i żeglugi bezemisyjnej;
  • zacieśnienie współpracy regulacyjnej i biznesowej w celu ustanowienia globalnych norm dla innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska, niezbędnych do przyspieszenia przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym i gospodarkę neutralną emisyjnie;
  • konsolidacja istniejącej współpracy w dziedzinie badań naukowych, edukacji i innowacji w obszarach obniżenia emisyjności, energii ze źródeł odnawialnych i biogospodarki;
  • współpraca na rzecz promowania zrównoważonego finansowania i inwestycji w celu skierowania Europy na ścieżkę prowadzącą do zrównoważonej środowiskowo, neutralnej dla klimatu i odpornej na zmianę klimatu gospodarki.

music-cover