Opłaty za usługi wodne 2024 – jakie zmiany wprowadza nowe rozporządzenie Rady Ministrów?

usługi wodne

Z dniem 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 2471). Zmienia ono dotychczas obowiązujące przepisy z dnia 22 grudnia 2017 r. Regulacje prawne wynikają bezpośrednio z ustawy Prawo wodne ale również z ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 2029) o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Kogo dotyczą nowe przepisy?

Nowe rozporządzenie wydane zostało na podstawie art. 227 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.). Zawarte w nim regulacje dotyczą zobowiązanych do uiszczania opłat za usługi wodne i obejmują grupę przedsiębiorstw i podmiotów, które pobierają wody zarówno podziemne, jak i powierzchniowe. Co istotne, zgodnie z nowymi przepisami koniecznością uiszczania opłat objęte zostały również podmioty wykorzystujące je do celów związanych z pompami ciepła oraz akumulatorami ciepła warstwy wodonośnej. Nowe regulacje obejmują także zakłady przemysłowe i podmioty, które wprowadzają ścieki zasolone do śródlądowych wód płynących oraz Wody Polskie – kluczowy podmiot odpowiedzialny za zarządzanie zasobami wodnymi na terenie kraju.

Opłaty za usługi wodne – jakie zmiany?

Wydane 26 października 2023 r. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wprowadza szereg nowych regulacji. Przede wszystkim należy wymienić wśród nich stawki związane z wprowadzaniem do wód podziemnych każdego 1 m3 wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej. Wynoszą one, w zależności od wysokości temperatury odprowadzanej wody, od 0,68 zł do 4,24 zł.

Regulacje określają również górne jednostkowe stawki za usługi wodne w formie opłaty zmiennej dotyczącej poboru wód podziemnych do pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej. Wynoszą one 1,00 zł za 1 MWh energii cieplnej wyprodukowanej lub pobranej przez instalacje oraz 0,35 zł za pobór bezzwrotny 1 m3 wody technologicznej nieprzeznaczonej wprost do produkcji lub poboru energii cieplnej.

Rozporządzenie Rady Ministrów wprowadza także współczynniki różnicujące jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną. Dotyczą one zakładów odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu i obejmują korzystanie z systemu retencyjno-dozującego lub innego, który pozwala uzyskać ten sam efekt. Ponadto współczynniki dotyczą oczyszczania lub podczyszczania ścieków oraz wód pochodzących z odwadniania zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, w systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków przemysłowych. W rozporządzeniu przewiduje się także podwyższenie od 2030 r. stawki opłat zmiennych za usługi wodne dla tzw. zakładów o zwiększonym zasoleniu.

Stawki opłat za pobór wód podziemnych oraz powierzchniowych pozostają bez zmian

Wbrew zapowiedziom rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za usługi wodne zakłada utrzymanie dotychczasowych stawek za jednostkowe usługi wodne związane z poborem wód podziemnych lub powierzchniowych. Oznacza to więc, że opłaty za usługi wodne związane z poborem wód podziemnych będą wciąż naliczane w stałej kwocie wynoszącej 500 zł za każdą dobę za 1 m3/s, przy uwzględnieniu maksymalnego poboru wód określonego w pozwoleniu wodnoprawnym lub w pozwoleniu zintegrowanym.

Analogicznie, stawki opłat za usługi wodne związane z poborem wód powierzchniowych zostaną utrzymane na poziomie 250 zł za dobę za 1 m3/s, z uwzględnieniem maksymalnego poboru wód określonego w pozwoleniu wodnoprawnym lub w pozwoleniu zintegrowanym. Utrzymanie stawek opłat na tym samym poziomie wynika z rezygnacji z łączenia wysokości opłat za usługi wodne z poboru wód podziemnych i wód powierzchniowych z dostępnością zasobów wód podziemnych oraz średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ). Decyzja ta podyktowana była trudnościami z ustaleniem SNQ dla poszczególnych wód oraz dostępnych zasobów wodnych.

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r. Wyjątkiem są przepisy określające stawki opłat za usługi wodne dla tzw. zakładów o większym zasoleniu – obowiązywać zaczną one od 1 stycznia 2030 r.

music-cover