Wpływ działalności górniczej na wody podziemne

Wpływ, działalności, górniczej

Działalność górnicza, oferując dostęp do surowców energetycznych, metalicznych czy skalnych, bez których funkcjonowanie gospodarki nie byłoby możliwe, negatywnie wpływa na wody podziemne.

Miejsce występowania i właściwości danych surowców powodują, że są one wydobywane różnymi metodami – najczęściej podziemnymi lub odkrywkowymi. Niezależnie jednak od techniki eksploatacji, wydobycie surowców często wymaga odwodnienia górotworu przy pomocy głębokich systemów odwadniających i odprowadzenia znacznych ilości wód podziemnych poza strefę wydobycia. Dlaczego? Bo woda podziemna, w przypadku wdarcia się jej do wyrobisk, może stwarzać zagrożenie dla kopalni, ludzi tam pracujących oraz sprzętu.

W związku z koniecznością odpompowywania dużych ilości wód podziemnych, eksploatacja złoża może powodować bardzo głębokie zmiany warunków hydrogeologicznych w rejonie kopalni. Skala oddziaływań tych zjawisk jest różna i zależy od wielu czynników, zarówno naturalnych (budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne), jak i antropogenicznych (zasięg i sposób eksploatacji górniczej).

W efekcie górnictwo podziemne, np. wydobycie węgla kamiennego, na skutek intensywnego odwadniania górotworu, jest przyczyną znacznych niedoborów wód podziemnych w rejonie eksploatacji. Działalność odkrywkowa, chociażby w przypadku węgla brunatnego, jest przyczyną powstawania wielkoobszarowych lejów depresji, związanych z odwadnianiem.

Wpływ odwadniania kopalń na wody podziemne

Najistotniejszym czynnikiem decydującym o wpływie odwadniania na środowisko jest zasięg leja depresji. W związku z odwodnieniem warstw wodonośnych następuje obniżenie zwierciadła wód podziemnych i wokół złoża powstaje lej depresji, którego zasięg może mieć dziesiątki, a nawet setki kilometrów kwadratowych powierzchni.

Jednocześnie w obszarze leja depresji dochodzi do poważnych zmian w systemie krążenia wody. W większości przypadków długotrwałe odpompowywanie wód podziemnych prowadzi do osuszenia części poziomów wodonośnych i zmniejszenia zasobów wód podziemnych. W efekcie następuje zmniejszenie wydajności lub całkowite wysuszenie przydomowych ujęć wody lub nawet głębszych, komunalnych ujęć wód podziemnych.

Obniżenie zwierciadła wody wpływa również ujemnie na stan wody w zbiornikach i ciekach. Z powodu zaniku zasilania podziemnego zmniejsza się przepływ w rzekach oraz obniża się poziom lustra w jeziorach i zbiornikach, a w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do wyschnięcia koryt i zagłębień terenu. Natomiast w ciekach powierzchniowych, będących odbiornikiem wód pochodzących z odwadniania, następuje zwiększenie przepływów.

Kolejnym przypadkiem niekorzystnego oddziaływania odwonienia jest wpływ na gleby. Jeśli obniżenie zwierciadła wody nastąpiło w płytkich warstwach przypowierzchniowych, może to wywołać zmiany uwilgotnienia gleby, użytków zielonych, gruntów ornych i leśnych. Objawem są przesuszenia i zmniejszenie plonowania użytków rolnych i leśnych. W zasięgu leja depresji na terenie bagien i podmokłości może dojść do zaniku zasilania wodą strefy korzeniowej roślin, czego konsekwencją jest przeobrażenie i degradacja naturalnych siedlisk roślinnych.

Odwadnianie złoża wpływa również niekorzystne na jakość wód podziemnych. Jest to skutek zmian geochemicznych zachodzących w wyrobisku (utlenianie się różnych związków chemicznych, które następnie przedostają się do wód podziemnych) oraz zagrożeń związanych z dopływem wód naturalnie zasolonych w warunkach wymuszonych eksploatacją górniczą. Dodatkowymi ogniskami zanieczyszczeń, które mają wpływ na spadek jakości wód podziemnych, jest cała infrastruktura towarzysząca działalności górniczej (składowiska odpadów, hałdy, ścieki przemysłowe).

Skutki likwidacji kopalń

W wyniku wyczerpywania się złóż oraz ze względu na aspekty ekonomiczne w ostatnich latach następuje likwidacja kopalń.

Jednym ze sposobów na zamknięcie wyrobiska jest zaprzestanie odwadniania górotworu. Jest to sposób najprostszy i najtańszy, który jednocześnie pociąga za sobą poważne konsekwencje dla wód podziemnych. Rozpoczyna się wtedy bowiem proces odbudowy stosunków wodnych, czyli odwrócenie warunków hydrogeologicznych, które zostały sztucznie wytworzone w wyniku długotrwałej eksploatacji górniczej. Tego typu działalność wiąże się jednak z licznymi zagrożeniami: pogorszeniem jakości wód podziemnych, podtopieniami, zmniejszeniem bądź całkowitym zanikiem przepływów wody w rzekach, które do tej pory były sztucznie zasilane wodami z kopalni. Można spodziewać się również powrotu wód do naturalnych koryt wysuszonych cieków, wystąpienia rozlewisk czy nawet powodzi.

Likwidacja kopalń i zaprzestanie drenażu górotworu może mieć bardzo poważne konsekwencje nawet dla bezpieczeństwa ludzi. W niektórych rejonach zagrożone zatopieniem mogą być osiedla mieszkaniowe wybudowane na terenach wysuszonych dolin rzecznych. W związku z tym, w niektórych przypadkach likwidacja kopalni może wiązać się jedynie z zakończeniem procesu wydobywczego, przy kontynuacji odwadniania górotworu. W takim przypadku nie następuje wypełnienie wodą leja depresji, a stosunki wodne pozostają zmienione.

Decyzję o sposobie likwidacji zakładów górniczych podejmuje się w oparciu o przepisy prawa z uwzględnieniem aspektów środowiskowych oraz bezpieczeństwa ludzi.

Działalność górnicza, poza dostarczaniem cennych surowców dla gospodarki, wydobywa również bardzo duże ilości wody podziemnej w celu umożliwienia eksploatacji oraz utrzymania bezpieczeństwa w kopalniach. Niestety działalność ta niesie za sobą szereg niekorzystnych zmian. Objawia się to zmniejszeniem zasobów wód podziemnych możliwych do wykorzystania dla zaopatrzenia ludności i gospodarki w wody dobrej jakości oraz powoduje długotrwałą degradację jakości.

Zmiany w środowisku wodnym spowodowane działalnością górniczą mogą występować zarówno w trakcie prowadzenia eksploatacji, jaki i kilkadziesiąt, kilkaset lat później. Po jakimś czasie wody zaczną się oczyszczać w sposób naturalny.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover