Aktualny stan prac nad wnioskiem dotyczącym zmian dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywy 2006/118/WE oraz dyrektywy 2008/105/WE

wodne sprawy

W Parlamencie Europejskim trwają prace nad wnioskiem dotyczącym zmiany dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, dyrektywy 2006/118/WE w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu oraz dyrektywy 2008/105/WE dotyczącej środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej [COM(2022) 540 final]. Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące aktualnego stanu prac nad wnioskiem.

W dniu 8 lutego 2023 r. Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) przedstawiła opinię, w której zdecydowanie poparła propozycję KE, by dodać pewną liczbę kluczowych zanieczyszczeń do wykazów substancji priorytetowych dla wód powierzchniowych i podziemnych. Zestawienia te będą wykorzystywane do oceny stanu chemicznego zasobów zgodnie z ramową dyrektywą wodną. Państwa członkowskie będą musiały monitorować obecność tych zanieczyszczeń w wodzie i zadbać o to, by normy jakości nie były przekraczane. Wniosek był oczekiwany już od kilku lat i stanowi pożądaną próbę aktualizacji podstaw do oceny stanu chemicznego wód.

EKES zwraca uwagę, że czysta woda ma zasadnicze znaczenie dla naszego społeczeństwa i środowiska, a także dla działalności społeczno-gospodarczej. Solidne podstawy ochrony wód, koncentrujące się na ograniczaniu zanieczyszczania u źródła, przyniosą korzyści ekosystemom, użytkownikom rekreacji wodnej i przemysłowi oraz zapewnią czystą i przystępną cenowo wodę pitną. EKES apeluje również do instytucji europejskich, by zaczęły traktować wodę jako priorytet i opracowały Europejski Niebieski Ład. Będzie to wyraz wysiłków podejmowanych na rzecz przewidywania potrzeb, ochrony zasobów wodnych i prób sprostania wyzwaniom za pomocą kompleksowego i skoordynowanego planu. Powinien on obejmować ambitne cele i działania związane z uzgodnionymi kamieniami milowymi. W 2023 r. EKES przedstawi konkretne propozycje dotyczące Europejskiego Niebieskiego Ładu.

W dniu 20 lutego 2023 r. Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przedstawiła poprawki do przedmiotowego projektu aktu. W przedstawionym sprawozdaniu proponuje dodatkowy przegląd ramowej dyrektywy wodnej wraz z dwiema dyrektywami szczegółowymi – jedną w sprawie wód podziemnych, a drugą – środowiskowych norm jakości. Chce ulepszyć przepisy UE dotyczące wody z myślą o osiągnięciu nadrzędnego celu, jakim jest ochrona zdrowia ludzi i ekosystemów. Dodatkowo, ze względu na szybko zmieniającą się sytuację w zakresie chemikaliów, które pojawiają się w środowisku naturalnym i które mogą być znacznym zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego i organizmów wodnych, nie należy ograniczać rodzajów substancji, które mają znajdować się na listach obserwacyjnych. Termin zgłaszania poprawek do przedstawionego projektu sprawozdania minął 29 marca 2023 r.

W dniu 7 marca 2023 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła projekt opinii, w której to zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności o wzięcie pod uwagę poprawek do przedmiotowego wniosku. Z zadowoleniem przyjęto propozycję przeglądu trzech aktów prawnych. Ma on na celu ujednolicenie elementów prawodawstwa wodnego. W opinii Komisji lista substancji zanieczyszczających, które wpływają na wody powierzchniowe i gruntowe, wymaga aktualizacji. Kolejną ważną kwestią, którą poruszono, jest radzenie sobie z suszą, a tym samym zapewnienie dobrego stanu ilościowego wód gruntowych. Należy zwrócić szczególną uwagę na praktyki czerpania wody, ponieważ pobór dla rolnictwa stał się główną presją. Państwa członkowskie muszą zapewnić efektywne i zrównoważone wykorzystywanie wody, a użytkowanie rolne nie może być wyłączone z kontroli poboru słodkich wód powierzchniowych i gruntowych. Termin zgłaszania poprawek do przedstawionego projektu opinii mija 14 kwietnia 2023 r.

Aktualny stan prac nad wnioskiem dotyczącym zmian dyrektywy 2000/60/WE, dyrektywy 2006/118/WE oraz dyrektywy 2008/105/WE można śledzić w bazie aktów prawnych Unii Europejskiej.

music-cover