Czy rewilding może powstrzymać zmiany klimatu?

rewilding

Czym jest rewilding?

Rewilding (ponowne zdziczenie) to teoria i praktyka ochrony przyrody poprzez wyłączenie spod ingerencji człowieka możliwie najrozleglejszych obszarów Ziemi. Zwolennicy tego podejścia sądzą, że przyroda sama odbuduje ekosystemy spustoszone przez ludzi, usunie inwazyjne gatunki obce, zanieczyszczenia związkami chemicznymi, hałasem, światłem. Trzeba jej będzie jednak udzielić pomocy w pierwszym etapie procesu – skompensować straty zadane przez poprzednie pokolenia. Pomoc ta polegać ma nie tylko na pozostawieniu danych terenów w spokoju, obronie ich przed trucicielami i kłusownikami, lecz również na kilku innych zabiegach ochrony czynnej. Najczęściej są to:

 • reintrodukcje gatunków wymarłych na zdziczanym terenie;
 • wprowadzanie zamienników gatunków wymarłych tam, gdzie niemożliwa jest restytucja taksonu oryginalnego, np.: mamuta, tygrysa szablozębnego;
 • przywracanie drożności poprzecznej i podłużnej rzek poprzez rozbiórkę zapór, wprowadzanie nowych oraz modernizację istniejących przepławek, odsuwanie wałów, odtwarzanie meandrów i starorzeczy;
 • wprowadzanie sztucznych, ale możliwie bliskich naturze schronień dla wybranych grup gatunków, np.: budek dla ptaków i nietoperzy, platform lęgowych dla ptaków wodnych, hotelików dla dzikich zapylaczy i pająków, tarlisk dla ryb, oczek wodnych dla płazów;
 • usuwanie inwazyjnych gatunków obcych, a przynajmniej kontrola nad ich dalszym rozprzestrzenianiem się;
 • promocja gospodarki przyjaznej przyrodzie.

Koncepcje rewildingu wdrażane będą w ramach Dekady ONZ na Rzecz Restytucji Ekosystemów 2021 – 2030 oraz nowej Strategii UE na Rzecz Bioróżnorodności 2030, w tym wspólnotowego Planu Odbudowy Przyrody.

Puszka Pandory?

Wśród naukowców i aktywistów, angażujących się od wielu lat w sprawy ochrony przyrody, ratowania gatunków oraz całych ekosystemów, pojawiają się głosy studzące entuzjazm dla rewildingu. Zdaniem krytyków – w tym Simberloffa, popularyzatora i jednego z twórców pojęcia „gatunku sztandarowego” (ang. flagship species) – organizmy wprowadzane do danego ekosystemu po setkach lub tysiącach lat nieobecności, w nieco innych warunkach klimatycznych, mogą przynieść więcej strat niż korzyści dla biocenoz i biotopów, nie wspominając już o nowych zagrożeniach dla człowieka. Rewilding może też skazać przyrodę na dalszą presję gatunków obcych[1].

Przewrót kopernikański w światowym rewildingu?

Przy rewildingu wybranych obszarów oraz w codziennej pracy na rzecz dzikiej przyrody przeważa podejście, że naszym obowiązkiem jest ocalenie resztek populacji wolnożyjących zwierząt przed presją człowieka, w tym globalnymi i lokalnymi zmianami klimatu.

Zupełnie inne spojrzenie na problem proponuje międzynarodowy zespół naukowców pod kierunkiem Schmitza, który na łamach „Nature Climate Change” opublikował pracę na temat znaczenia przywracania dzikich zwierząt oraz ich funkcjonalnych ról w sekwestracji dwutlenku węgla. Schmitz i współautorzy[2] proponują odwrócenie dotychczasowego podejścia, stawiając tezę, że to nie tyle gatunki mają być chronione przed niepożądaną zmianą klimatu, ile odtworzenie populacji wybranych grup zwierząt (tzw. gatunków kluczowych, zwornikowych) ma zahamować, a z czasem cofnąć te zmiany. Czynna ochrona gatunków zwornikowych (a w konsekwencji całych ekosystemów od nich zależnych) ma być łatwiejszą technicznie i tańszą alternatywą dla przemysłowego wychwytu i gromadzenia gazów cieplarnianych oraz przechodzenia na niskoemisyjną gospodarkę obiegu zamkniętego.

Sekwestracja CO2: zwierzęta zamiast instalacji przemysłowych

Pomysł Schmitza i współautorów może być atrakcyjny dla wielu praktyków i decydentów. Niektóre spośród najbardziej obiecujących technologii wychwytu i magazynowania gazów cieplarnianych wciąż pozostają na etapie prototypów. Inne wymagają niekiedy trudno dostępnych dla UE i USA metali rzadkich, tj. 17 pierwiastków o podobnych właściwościach chemicznych, niezbędnych dla nowoczesnego przemysłu i komunikacji, w tym elektryfikacji transportu (wbrew tradycyjnej nazwie nie wszystkie są rzadkie w skorupie ziemskiej; wszystkie są za to trudne do wydobycia w opłacalny ekonomicznie sposób). Mogą też same zużywać mnóstwo energii elektrycznej albo wymagać do bieżącej obsługi wysokowykwalifikowanych techników oraz inżynierów – kadry, której w wielu krajach po prostu brakuje.

Gleby na lądach, osady w morzach oraz porastające je rośliny (i samożywne protisty, do jakich dziś zalicza się brunatnice, tworzące lasy kelpowe) odgrywają kluczową rolę w obiegu węgla i wody. Populacje niektórych roślin i makroglonów, a w konsekwencji całe siedliska, bywają mocno zależne od wybranych gatunków zwierząt, np. wielkich i małych roślinożerców. Ale nie tylko! Dla pewnych ekosystemów jeszcze istotniejsi bywają rozsiewacze nasion, tudzież szczytowi drapieżcy, regulujący liczebność roślinożerców.

Przykładem tego ostatniego jest choćby znany z wielu podręczników kałan (wydra morska), który wpływa na populację jeżowców, powstrzymując „apokaliptyczne” zamieranie podmorskich lasów i łąk brunatnic. Zdaniem Schmitza oraz współautorów[3]kilka wybranych, ekofizjologicznych grup gatunków zwierząt, dzięki przywróceniu dzikości przyrody, mogłoby zwiększyć możliwości naturalnej sekwestracji węgla nawet o 250%! W skali roku oznaczałoby to mniej emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych o ponad 6 Gt! Na tle 36,8 Gt wypuszczonych do atmosfery w 2022 r. to całkiem dużo!

Inżynierowie ekosystemów: kilkoro czy wiele tysięcy?

Komentarze do tej pracy publikowane na niektórych, polskich portalach ekologicznych są zazwyczaj mocno uproszczone, a przez to przesadnie entuzjastyczne. Tezy programowe Schmitza i innych, stanowiące zarazem hipotezy do przetestowania, przedstawia się jako gotowe wyniki i wnioski. Nierzadko napomyka się o jedynie „kilku gatunkach”, zdolnych do uratowania klimatu Matki Ziemi. Tymczasem w oryginalnej pracy mowa jest nie o paru gatunkach, lecz o całych, niekiedy bardzo bogatych, wewnętrznie zróżnicowanych grupach ekofizjologicznych. Prócz wybranych, znanych od dekad inżynierów ekosystemów, jak bóbr, wspominany już kałan i słoń leśny, mowa przecież o wszystkich morskich planktonożercach, zwłaszcza wielorybach fiszbinowych oraz rybach spokojnego żeru. Tych ostatnich są przecież tysiące gatunków!

Kluczowe do sukcesu są gatunki kluczowe

Podobnie jak pozostali praktycy rewildingu, również Schmitz i inni[4], uwypuklają rolę powszechnie znanych grup gatunków zwornikowych (kluczowych):

 • szczytowych drapieżników lądowych i morskich: wilka i pumy na lądach, rekinów w morzach;
 • wielkich roślinożerców, będących zarazem inżynierami ekosystemów: gnu, słonia leśnego, tapira, bizona, piżmowoła, karibu, dzikich koni, łosia, wigonia, manatów oraz żółwi morskich;
 • innych inżynierów ekosystemów: wydr morskich, bobrów;
 • oceanicznych planktonożerców, głównie fiszbinowców i morskich ryb spokojnego żeru;
 • niektórych rozsiewaczy nasion, np.: owocożernych nietoperzy, naczelnych, dzioborożców, jak również grdaczy (czubaczy, pipili).

Zapylacze znikają – także z prac naukowych

Czasem to, co pominięto w danej pracy, bywa równie istotne, jak sprawy jasno omówione. Z mojej perspektywy ekologa roślin oraz miejskiego łąkarza, niezrozumiałe a bolesne jest na przykład pominięcie dzikich zapylaczy, innych niż pszczoła miodna (jak na przykład melipona, murarka ruda czy trzmiel) jako grupy kluczowej nie tylko dla dzikiej przyrody, ale i rolnictwa.

Przemilczenie tym trudniejsze do zrozumienia, że zapylaczom poświęca się nowe przepisy, a lada moment w całej Unii Europejskiej ustanowiona zostanie sieć nowych obszarów Natura 2000, połączonych korytarzami ekologicznymi, tzw. buzz lines. Jak widać pożyteczne owady znikają nie tylko z ogrodów i szyb aut, lecz również ze świadomości niektórych przyrodników. Przywrócenie usług ekosystemowych świadczonych przez dzikich zapylaczy staje się jednym z ważniejszych celów współczesnego rewildingu.

Z perspektywy ekosystemów wodnych szczególnie ważną grupą zapylaczy są muchówki z rodziny bzygowatych Syrphidae. Larwy niektórych gatunków tych owadów (63 spośród 394 wykazanych w Polsce) dojrzewają w wodzie, mogąc wydatnie przyczyniać się do samooczyszczania wód stojących[5]. Kompleksowej ochronie tych muchówek coraz więcej uwagi poświęca także prawodawstwo UE[6].

Salon pominiętych

Trudno zaprzeczać, że morskie kręgowe filtratory są ważne dla dzikiej przyrody i gospodarki. Tym niemniej warto byłoby docenić także planktonożerców wód słodkich i słonawych, a spośród gatunków wszechoceanu planktonożerców bezkręgowych. Tym bardziej, iż nie brak wśród nich gatunków parasolowych i charyzmatycznych, których ochrona służy rewildingowi całych ekosystemów jak jesiotry.

Należałoby wspomnieć także o makrofitach, czyli roślinach zarówno naczyniowych, jak i mszakach oraz glonach makroskopowych (dostrzegalnych gołym okiem). To grupa istotna, zarówno jako żywe pochłaniacze dwutlenku węgla, jak i konkurenci fitoplanktonu (w tym sinic), regulujący skład oraz biomasę w danym akwenie. Makrofity stwarzają siedliska i miejsca żerowania dla wielu zwierząt wodnych, a także tarliska dla wielu ryb, tzw. fitofilnych oraz fitolitofilnych.

Obieg biogeochemiczny węgla – podobnie jak cykle krążenia pozostałych biogenów – nie mógłby się zamknąć bez udziału saprotrofów mineralizujących materię organiczną w osadach dennych oraz glebach, często niezastąpionych w procesie samooczyszczania wód oraz odbudowy żyzności gleb.

Odwrócone spojrzenie: czy istnieje coś takiego, jak „gatunki kluczowe”?

Wyniki przytoczonych tu badań oraz komentarze do postulatów Schmitza i współautorów wskazują, że każdy składnik ekosystemu jest ważny. Wraz z kolejnymi publikacjami kategoria „gatunków kluczowych/zwornikowych” rozrasta się, a przez to rozmywa, obejmując gatunki coraz mniej znane laikom i coraz mniej lubiane przez nieprzyrodników. Koncepcja „gatunków zwornikowych” ma swoje zasługi dla nauki i dla administracji ochrony przyrody. Usprawniła bowiem komunikację między naukowcami i aktywistami a decydentami oraz innymi grupami zawodowymi.

Wydatnie przyczyniła się do ocalenia szeregu gatunków, zwłaszcza wielkich kręgowców oraz całych ich ekosystemów. Wciąż może oddać nieocenione usługi przy wyborze gatunków do tworzenia uzasadnień i reklamowania projektu w warunkach malejących zasobów funduszy, czasu i wykwalifikowanych kadr. Z drugiej strony, ciągle się poszerzając, uległa pewnemu rozmyciu i zużyciu. Jeżeli wszystkie gatunki uznamy za jednakowo cenne, to nie ma sensu jednych wyróżniać tytułem „zwornikowych”, a innych nie. Zwłaszcza jeżeli w danym ekosystemie wszystkie oddziałują jednakowo silnie na siebie nawzajem. Optymalną metodą ochrony pojedynczych populacji i gatunków okazuje się ochrona całego ich środowiska.


W artykule korzystałem m.in. z prac:

[1] Nogués-Bravo D., Simberloff D., Rahbek C., Sanders N. J. (2016). Rewilding is the new Pandora’s box in conservation. Current Biology, 26(3), R87-R91.
[2] Schmitz O. J., Sylvén M., Atwood T. B., Bakker E. S., Berzaghi F., Brodie J. F., …, Ylänne H. (2023a). Trophic rewilding can expand natural climate solutions. Nature Climate Change, 1-10.
[3]  Schmitz O. J., Sylvén M., Atwood T. B., Bakker E. S., Berzaghi F., Brodie J. F., …, Ylänne H. (2023a). Trophic rewilding can expand natural climate solutions. Nature Climate Change, 1-10.
Schmitz O. J., Sylvén M. (2023b). Animating the Carbon Cycle: How Wildlife Conservation Can Be a Key to Mitigate Climate Change. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 65(3), 5-17.
[4] Schmitz O. J., Sylvén M., Atwood T. B., Bakker E. S., Berzaghi F., Brodie J. F., …, Ylänne H. (2023a). Trophic rewilding can expand natural climate solutions. Nature Climate Change, 1-10.
Schmitz O. J., Sylvén M. (2023b). Animating the Carbon Cycle: How Wildlife Conservation Can Be a Key to Mitigate Climate Change. Environment: Science and Policy for Sustainable Development, 65(3), 5-17.
[5] Klukowska M. 2013. Bzygowate Syprphidae. w: Tończyk G., Siciński J. (red.) Klucz do oznaczania makrobezkręgwoców bentosowaych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.
[6] Vujić A., Gilbert F., Flinn G., Englefield E., Ferreira C.C., …, Van de Meutter F., Veličković N., Vrba J. (2022). Pollinators on the edge: our European hoverflies. The European Red List of Hoverflies. European Commission, Brussels, Belgium.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover