„Energia dla wsi” – wydłużenie terminu naboru wniosków

„Energia dla wsi”

Celem programu „Energia dla wsi” jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Termin pierwszego naboru wniosków, zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, został wydłużony do 29 lutego 2024 r. Z uwagi na duże zainteresowanie budżet programu został zwiększony ze 100 mln zł do 1 mld zł. Program „Energia dla wsi” przyczyni się do osiągnięcia celów ramowych dotyczących klimatu i energetyki na poziomie krajowym oraz celów długoterminowych określonych w porozumieniu paryskim.

Beneficjenci programu „Energia dla wsi”

Program „Energia dla wsi” jest przeznaczony dla:

 1. spółdzielni energetycznej lub jej członka (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii);
 2. powstającej spółdzielni energetycznej – spółdzielni w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze lub spółdzielni rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania na nie wyłącznie na potrzeby własne;
 3. rolnika – osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz osoby prawnej, która w ramach działalności rolniczej przez co najmniej 12 miesięcy prowadzi:
 4. gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub
 5. dział specjalny produkcji rolnej.

W przypadku osoby fizycznej, gdy instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Zakres dofinansowania w ramach programu „Energia dla wsi”

Rolnik, który skorzysta z programu „Energia dla wsi”, będzie mógł dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy powyżej 50 kW, ale nie większej niż 1 MW;
 • elektrownie wodne i biogazownie rolnicze o mocy powyżej 10 kW, ale nie większej niż 1 MW;
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania go ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Istniejąca spółdzielnia energetyczna, jej członek lub powstająca spółdzielnia energetyczna, korzystając z programu, będą mogli dofinansować:

 • instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, elektrownie wodne i biogazownie o mocy powyżej 10 kW i nie większej niż 10 MW;
 • magazyn energii pod warunkiem zintegrowania go ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Wielkość i formy dofinansowania

Formy dofinansowania w ramach programu „Energia dla wsi” to:

 1. pożyczka do 25 mln zł na danego beneficjenta;
 2. dotacja do 20 mln zł na danego beneficjenta.

Intensywność dofinansowania:

 • instalacje fotowoltaiczne i instalacje wiatrowe są wspierane w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • elektrownie wodne i biogazownie są wspierane w formie dotacji do 65 proc. kosztów kwalifikowanych i/lub pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • magazyny energii są wspierane w formie dotacji do 20 proc. kosztów kwalifikowanych.

W związku z ostatnimi zmianami wprowadzonymi w programie „Energia dla wsi” alokacja pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie wynosi 1 mld zł, w tym:

 • do 515 tys. zł dla dofinansowania w formie pożyczki;
 • do 485 tys. zł dla dofinansowania w formie dotacji.

Źródło finansowania programu „Energia dla wsi”

Program jest wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a okres jego realizacji to lata 2022-2030. Źródłem finansowania programu jest Fundusz Modernizacyjny.

Terminy i sposób składania wniosków

Okres składania wniosków rozpoczął się 25 stycznia 2023 r. i trwa do 29 lutego 2024 r. lub do wyczerpania środków. Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) i przy zastosowaniu podpisu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone. O wyniku oceny wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem.

music-cover