KE przedstawiła „Plan przemysłowy Zielonego Ładu”

wodne sprawy

Europa, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, do 2050 r. ma stać się pierwszym kontynentem, który osiągnie neutralność klimatyczną. Europejskie prawo o klimacie zawiera zobowiązanie UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz pośredni cel w postaci zmniejszenia emisji netto gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.

W celu dążenia do neutralności klimatycznej, Komisja Europejska w dniu 1 lutego 2023 r. przedstawiła „Plan przemysłowy Zielonego Ładu”, który ma na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie i wsparcie szybkiego przejścia na neutralność klimatyczną.

Podstawowe założenia przedstawionego planu to:

  1. Przewidywalne i uproszczone otoczenie regulacyjne. Zaproponowanie aktu o przemyśle neutralnym dla klimatu, który określi cele dotyczące zdolności przemysłowych w zakresie neutralności emisyjnej i utworzy ramy regulacyjne, ułatwiające jego szybkie wdrożenie poprzez zapewnienie uproszczonego i przyspieszonego systemu wydawania zezwoleń, promowanie strategicznych projektów europejskich i opracowanie norm wspierających rozwój technologii na całym jednolitym rynku.
  2. Szybszy dostęp do finansowania. Przeprowadzenie konsultacji z krajami członkowskimi, w sprawie tymczasowych ram pomocy państwa w sytuacjach kryzysowych i przejściowych oraz dokonanie przeglądu ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń grupowych w świetle Zielonego Ładu. Podniesienie progów, powyżej których należy zgłaszać wsparcie zielonych inwestycji.. KE ułatwi również wykorzystanie istniejących funduszy UE do finansowania innowacji, produkcji i wdrażania w dziedzinie czystych technologii.
  3. Podnoszenie umiejętności. Utworzenie akademii przemysłu neutralnego emisyjnie w celu wprowadzenia programów podnoszenia i zmiany kwalifikacji w strategicznych sektorach przemysłu.
  4. Otwarty handel zapewniający odporne na zerwania łańcuchy dostaw. Rozwój unijnej sieci umów o wolnym handlu i inne formy współpracy z partnerami mają na celu wspieranie transformacji ekologicznej. Ochrona jednolitego rynku przed nieuczciwymi praktykami w sektorze czystych technologii i wykorzystanie dostępnych instrumentów zapewnienia, że zagraniczne subsydia nie zakłócą konkurencji, również w sektorze czystych technologii.

Plan przemysłowy Zielonego Ładu dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.