Komisja Europejska proponuje certyfikację usuwania dwutlenku węgla, aby pomóc w osiągnięciu zerowych emisji netto

wodne sprawy

Komisja Europejska w dniu 30 listopada 2022 r. przyjęła wniosek w sprawie pierwszych ogólnounijnych dobrowolnych ram w celu wiarygodnego certyfikowania wysokiej jakości usuwania dwutlenku węgla. Wniosek ten ma przyczynić się do rozwoju innowacyjnych technologii usuwania dwutlenku węgla i zrównoważonych rozwiązań w zakresie rolnictwa regeneratywnego oraz do osiągnięcia celów UE w zakresie klimatu, środowiska i zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń. Przyjęty wniosek ma mieć zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez UE celu, jakim jest stanie się pierwszym na świecie kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Aby osiągnąć ten cel, UE musi ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do minimum.

Aby zapewnić przejrzystość i wiarygodność procesu certyfikacji, we wniosku określono zasady niezależnej weryfikacji usuwania dwutlenku węgla, a także zasady uznawania systemów certyfikacji, które można wykorzystać do wykazania zgodności z ramami UE. Aby zapewnić jakość i porównywalność usuwania dwutlenku węgla, proponowane rozporządzenie ustanawia cztery kryteria QU.A.L.ITY:

  1. Quantification – mierzalność: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą być dokładnie mierzone i muszą przynosić jednoznaczne korzyści dla klimatu;
  2. Additionality – dodatkowość: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą wykraczać poza już istniejące praktyki i wymogi prawa;
  3. Long-term storage – długotrwałe składowanie: Certyfikaty są powiązane z okresem składowania dwutlenku węgla w celu zapewnienia trwałego składowania;
  4. Sustainability – zrównoważony charakter: Działania w zakresie usuwania dwutlenku węgla muszą chronić cele zrównoważonego rozwoju, takie jak przystosowanie się do zmiany klimatu, gospodarka o obiegu zamkniętym, zasoby wodne i morskie oraz różnorodność biologiczna, lub przyczyniać się do ich realizacji.

Zaproponowany przez KE wniosek ma wpierać rolnictwo regeneratywne, które obejmuje praktyki rolne, usuwające dwutlenek węgla z atmosfery i przyczyniają się do osiągnięcia celu w zakresie neutralności klimatycznej. Certyfikacja umożliwi bardziej skuteczne nagrody za rolnictwo regeneratywne, za pośrednictwem wspólnej polityki rolnej (WPR) lub innych inicjatyw publicznych lub prywatnych.