Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne projektu wytycznych na temat przygotowania porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa

wodne sprawy

Od 10 stycznia do 24 kwietnia 2023 r. Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne projektu wytycznych na temat przygotowania porozumień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze rolnictwa z wykorzystaniem nowego wyłączenia z reguł konkurencji UE wprowadzonego podczas niedawnej reformy wspólnej polityki rolnej.

Przygotowane wytyczne mają związek z artykułem 101 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który zasadniczo zakazuje ograniczających konkurencję porozumień między przedsiębiorstwami, które przykładowo mogą prowadzić do wyższych cen lub ograniczeń ilościowych.

W ramach reformy wspólnej polityki rolnej w latach 2023 – 2027 Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły w 2021 r. nowe wyłączenie z reguł konkurencji dotyczące produktów rolnych. Zawarto je w rozporządzeniu 2021/2117 zmieniającym art. 210a rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków produktów rolnych. Przepis ten zezwala na zawieranie porozumień mających pomóc w osiągnięciu szeregu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju przez stosowanie norm wyższych niż te, które są obowiązkowe na mocy prawa unijnego lub krajowego. Warunkiem ograniczenia konkurencji jest niemożność osiągnięcia celu w inny sposób.

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zwróciły się do Komisji Europejskiej o wydanie wytycznych dotyczących stosowania tego wyłączenia. Projekt wyjaśnia, w jaki sposób podmioty działające w sektorze rolno-spożywczym mogą przygotować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju zgodnie z art. 210a.

Projekt wytycznych obejmuje w szczególności następujące kwestie:

  • definicja zakresu wyłączenia,
  • definicja kwalifikujących się celów zrównoważonego rozwoju,
  • określenie wymogów dotyczących norm zrównoważonego rozwoju,
  • test umożliwiający zidentyfikowanie niezbędnych ograniczeń konkurencji,
  • określenie zakresu interwencji ex post.

Po zebraniu uwag na temat projektu wytycznych od zainteresowanych stron Komisja Europejska w czerwcu 2023 r. planuje zorganizować warsztaty dla uczestników konsultacji publicznych w celu dalszego omówienia projektu i nierozstrzygniętych kwestii. Celem Komisji jest przyjęcie wytycznych do 8 grudnia 2023 r.

Więcej informacji dotyczących projektów wytycznych oraz sposobu zgłaszania uwag można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej.

music-cover