Konsultacje społeczne dotyczące oceny stanu Bałtyku to szansa na Twój udział w podejmowaniu decyzji

Konsultacje społeczne

Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), zgodnie z ustawą Prawo wodne, ogłosił konsultacje społeczne projektów dwóch istotnych dokumentów dotyczących morza. Pierwszy z nich to ocena stanu wód morskich, drugi to zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu wód morskich. Obydwa dokumenty to efekt drugiej aktualizacji. Czy wiesz, jakie cele powinniśmy osiągnąć dla polskiego obszaru Bałtyku i z czego one wynikają? Teraz masz szansę nie tylko zdobyć informacje, ale także wypowiedzieć własne zdanie na ich temat. Konsultacje społeczne dokumentów trwają od 20 stycznia, a uwagi można zgłaszać do 9 lutego 2024 r.

Konsultacje społeczne – aktywny udział

Procedura konsultacji społecznych pozwala na aktywny udział wszystkich zainteresowanych stron. Każdy z nas, organizacje pozarządowe oraz inne jednostki mają 21 dni, aby zgłaszać swoje uwagi i sugestie odnośnie do treści tych dokumentów. W tym czasie mamy szansę uczestniczyć w kształtowaniu przyszłości wód morskich. Aby to zrobić, wystarczy odwiedzić stronę internetową GIOŚ, na której dostępne są do wglądu oba projekty oraz formularze do zgłaszania uwag.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem właściwym do rozpatrywania zgłoszonych uwag i opinii. To GIOŚ będzie analizować wszystkie przekazane informacje, a wnioski brać pod uwagę przy tworzeniu ostatecznych wersji dokumentów. Odmowa uwzględnienia uwagi musi zostać uzasadniona i podana do wiadomości publicznej. Dlatego konsultacje społeczne stanowią ważny mechanizm naszej partycypacji i pozwalają na realne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w proces kształtowania polityki ochrony środowiska morskiego. Ostateczny kształt dokumentów, który powstanie po uwzględnieniu zgłoszonych uwag i opinii, ma szansę odzwierciedlać różnorodne perspektywy i potrzeby.

Dokumenty podlegające konsultacjom

Państwa członkowskie Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Strategii Morskiej (RDSM), były zobowiązane do wykonania początkowej oceny stanu środowiska wód morskich (zgodnie z art. 8) oraz do stworzenia zestawu charakterystyk określających dobry stan środowiska morskiego (zgodnie z art. 9) w roku 2012. Dyrektywa ta wymaga również regularnych aktualizacji co sześć lat. Pierwsze dokumenty powstały w Polsce w 2018 r., a obecnie doczekaliśmy się ich aktualizacji, która jest przedmiotem konsultacji społecznych.

Ocena stanu wód morskich

Projekt drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu środowiska wód morskich ma na celu kompleksową ocenę aktualnego ich stanu w polskiej strefie Bałtyku. Skupia się on na szczegółowej analizie różnych aspektów tworzących to środowisko, w tym na charakterystyce fizyczno-geograficznej, hydrologicznej i hydrodynamicznej. Dokument ten bada nie tylko naturalne cechy i właściwości wód morskich, ale także koncentruje się na zrozumieniu wpływu człowieka na te ekosystemy. Analizuje w szczególności dominujące presje antropogeniczne, uwzględniając oddziaływania skumulowane i synergie pomiędzy nimi, a także opiera się na ocenach przeprowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Ponadto dokument zawiera analizę ekonomiczną i społeczną użytkowania wód morskich pod kątem zarówno korzyści, jak i kosztów związanych z degradacją omawianego środowiska. Ta część analizy ma na celu zrozumienie wpływu, jaki działalność człowieka ma na środowisko morskie, zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i społecznej.

Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu wód morskich

Kluczowym elementem drugiej aktualizacji wstępnej oceny stanu wód morskich jest zrewidowany zestaw właściwości charakterystycznych dla dobrego stanu tego ekosystemu. Dokument definiuje standardy i parametry, które wskazują, jakie warunki muszą być spełnione, aby móc mówić o „dobrym stanie” danego środowiska. Przy tworzeniu tego zestawu wzięto pod uwagę aktualną wiedzę o funkcjonowaniu i procesach zachodzących w morzu. Takie podejście przełożyło się na różnorodność wskaźników, które są dostosowane do specyficznych warunków. W zestawie tym uwzględniono różne aspekty, takie jak właściwości fizyczne, chemiczne i hydromorfologiczne wód, różnorodność typów siedlisk oraz cechy biologiczne obszarów morskich. Przy opracowywaniu zestawu brano pod uwagę również dane z pomiarów i badań naukowych, co pozwoliło na stworzenie kompleksowego i dokładnego obrazu stanu środowiska.

Obydwa omawiane dokumenty odgrywają kluczową rolę w efektywnej ochronie i zarządzaniu środowiskiem morskim: pierwszy to szczegółowa ocena stanu wód, identyfikująca główne problemy i wyzwania, natomiast drugi określa kryteria dobrego stanu środowiska, umożliwiając ustalenie celów ochronnych i monitorowanie ich realizacji. Konsultacje społeczne to okazja do wpływania na politykę ochrony środowiska morskiego, co jest istotne dla przyszłości ekosystemów. Dlatego też zachęcamy do aktywnego udziału w tych konsultacjach i wspólnego działania na rzecz Bałtyku.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover