Nawozy odgrywają istotną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego – podkreśla KE w najnowszym komunikacie dotyczącym dostępności i cen nawozów.

wodne sprawy

W odpowiedzi na trwający na rynku nawozów mineralnych kryzys, spowodowany m.in pandemią COVID-19 oraz obecnym kryzysem energetycznym, KE, mając na względzie znaczenie nawozów dla bezpieczeństwa żywnościowego (uważa się, że obecnie aż 50% światowej produkcji żywności zależy od stosowania nawozów mineralnych), przedstawiła specjalny komunikat dotyczący dostępności i cen nawozów.

W komunikacie przedstawiono szeroki zakres działań i wskazówek mających na celu wsparcie rolników i producentów nawozów w panującej obecnie na rynku sytuacji. Najważniejsze z nich to:

  • wsparcie dla producentów nawozów w sytuacji racjonowania gazu – KE zwróciła uwagę, że państwa członkowskie mogą w swoich krajowych planach na wypadek sytuacji nadzwyczajnej nadać priorytet ciągłemu i nieprzerwanemu dostępowi do gazu ziemnego producentom nawozów, zgodnie z komunikatem Komisji pt. „Oszczędzanie gazu na bezpieczną zimę”;
  • zmienione, tymczasowe, kryzysowe ramy pomocy państwa, umożliwiające udzielenie specjalnego wsparcia rolnikom i producentom nawozów; KE wraz z państwami członkowskimi zbada również możliwości wykorzystania rezerwy rolnej o wartości 450 mln EUR na rok budżetowy 2023 na rzecz rolników dotkniętych wysokimi kosztami środków produkcji;
  • poprawa przejrzystości na unijnym rynku nawozów poprzez utworzenie w 2023 r. nowego centrum monitorowania;
  • przyjęcie w pierwszym kwartale 2023 r. planu zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi, mającego na celu podjęcie działań na szczeblu unijnym i krajowym na rzecz propagowania bardziej efektywnego wykorzystania składników odżywczych;
  • zastąpienie, w miarę możliwość, nawozów mineralnych nawozami organicznymi, co spowoduje zmniejszenie zależności UE od gazu oraz ślad węglowy nawozów;
  • dywersyfikacja źródeł dostaw przywożonych nawozów i produktów pośrednich.

Ponadto, oprócz zaplanowanych działań wspierających rolników i producentów nawozów, UE ma nadal współpracować z państwami członkowskimi, Europejskim Bankiem Rozwoju, organizacjami międzynarodowymi, krajami partnerskimi i innymi kluczowymi podmiotami w celu złagodzenia wpływu obniżonej przystępności cenowej nawozów na światowe bezpieczeństwo żywnościowe oraz poprawy ich efektywnego stosowania.