Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie budowy instalacji przetwarzania odpadów

dofinansowanie budowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na podstawie porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłosił nabór projektów w ramach działania 1.4. „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Projekty powinny zawierać wniosek o dofinansowanie budowy instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Dofinansowanie budowy instalacji przetwarzania odpadów

Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów dotyczących instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Uprawnionymi do składania wniosków są:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach projektów wspierane będą działania polegające na budowie nowych oraz rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji do przetwarzania poszczególnych frakcji odpadów, w szczególności w zakresie zwiększenia zdolności odzysku, w tym recyklingu. Preferowanymi rodzajami inwestycji będą instalacje zapewniające finalne zagospodarowanie odpadów w procesach recyklingu materiałowego lub organicznego (bioodpadów). W celu zwiększenia osiąganego stopnia oraz jakości odzysku realizowane będą mogły być także instalacje do sortowania i mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnego zbierania.

Uzyskane w ten sposób jednolite frakcje odpadów będą kierowane następnie do dalszego zagospodarowania, w szczególności do recyklingu lub do wykorzystania w procesach produkcyjnych. W ramach projektów finansowane mogą być dodatkowo, jako element uzupełniający, działania informacyjne i edukacyjne związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, selektywnym zbieraniem odpadów oraz recyklingiem, jak również sfinansowany może zostać zakup pojemników na odpady.

Zakres finansowania projektów

Zgodnie z przyjętą górną granicą wydatków na projekty z poziomu krajowego i regionalnego do naboru mogą zostać zgłoszone inwestycje o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 12 mln zł.Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 300 mln zł. Może ona ulec zwiększeniu w trakcie trwania naboru, w trakcie lub po zakończeniu oceny projektów lub po rozstrzygnięciu postępowania, przy zachowaniu zasady równego traktowania wnioskodawców.

Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych.

Kosztami kwalifikowalnymi mogą być również wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, w szczególności:

  1. wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu (w tym studium wykonalności, ich elementy, mapy lub szkice sytuujące projekt);
  2. wydatki poniesione na nadzór nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed tą datą do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione po tej dacie. Realizacja projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, tj. 31 grudnia 2029 r.

Ocena wniosków na dofinansowanie budowy instalacji przetwarzania odpadów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana jest na podstawie obowiązujących dla danego typu projektu kryteriów horyzontalnych oraz specyficznych, przyjętych przez Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Ocenione projekty, które spełniły wyżej wspomniane kryteria, będą umieszczane na liście rankingowej. Liczba zebranych punktów zdecyduje o pozycji projektu w zestawieniu.

Kiedy i jak składać wnioski o dofinansowanie budowy instalacji przetwarzania odpadów?

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji WOD2021. W celu rozpoczęcia pracy z systemem teleinformatycznym potencjalny wnioskodawca musi założyć w aplikacji konto, które to umożliwi. Wnioski można składać w terminie do 29 lutego 2024 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wysłania dokumentacji w aplikacji. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na dany projekt w ramach naboru.

music-cover