Ruszył nabór wniosków na dofinansowanie budowy instalacji przetwarzania odpadów

dofinansowanie budowy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając na podstawie porozumienia z Ministrem Klimatu i Środowiska, ogłosił nabór projektów w ramach działania 1.4. „Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym” programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Projekty powinny zawierać wniosek o dofinansowanie budowy instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Dofinansowanie budowy instalacji przetwarzania odpadów

Przedmiotem naboru jest dofinansowanie projektów dotyczących instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Uprawnionymi do składania wniosków są:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach projektów wspierane będą działania polegające na budowie nowych oraz rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji do przetwarzania poszczególnych frakcji odpadów, w szczególności w zakresie zwiększenia zdolności odzysku, w tym recyklingu. Preferowanymi rodzajami inwestycji będą instalacje zapewniające finalne zagospodarowanie odpadów w procesach recyklingu materiałowego lub organicznego (bioodpadów). W celu zwiększenia osiąganego stopnia oraz jakości odzysku realizowane będą mogły być także instalacje do sortowania i mechanicznego przetwarzania odpadów pochodzących z selektywnego zbierania.

Uzyskane w ten sposób jednolite frakcje odpadów będą kierowane następnie do dalszego zagospodarowania, w szczególności do recyklingu lub do wykorzystania w procesach produkcyjnych. W ramach projektów finansowane mogą być dodatkowo, jako element uzupełniający, działania informacyjne i edukacyjne związane z zapobieganiem powstawaniu odpadów, selektywnym zbieraniem odpadów oraz recyklingiem, jak również sfinansowany może zostać zakup pojemników na odpady.

Zakres finansowania projektów

Zgodnie z przyjętą górną granicą wydatków na projekty z poziomu krajowego i regionalnego do naboru mogą zostać zgłoszone inwestycje o wartości kosztów kwalifikowanych powyżej 12 mln zł.Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego naboru wynosi 300 mln zł. Może ona ulec zwiększeniu w trakcie trwania naboru, w trakcie lub po zakończeniu oceny projektów lub po rozstrzygnięciu postępowania, przy zachowaniu zasady równego traktowania wnioskodawców.

Pomoc finansowa w ramach działania jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu w ramach naboru wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowalnych.

Kosztami kwalifikowalnymi mogą być również wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, w szczególności:

  1. wydatki poniesione na opracowanie lub aktualizację dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu (w tym studium wykonalności, ich elementy, mapy lub szkice sytuujące projekt);
  2. wydatki poniesione na nadzór nad przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej.

Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2021 r. W przypadku projektów rozpoczętych przed tą datą do współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione po tej dacie. Realizacja projektu nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, tj. 31 grudnia 2029 r.

Ocena wniosków na dofinansowanie budowy instalacji przetwarzania odpadów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana jest na podstawie obowiązujących dla danego typu projektu kryteriów horyzontalnych oraz specyficznych, przyjętych przez Komitet Monitorujący Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Ocenione projekty, które spełniły wyżej wspomniane kryteria, będą umieszczane na liście rankingowej. Liczba zebranych punktów zdecyduje o pozycji projektu w zestawieniu.

Kiedy i jak składać wnioski o dofinansowanie budowy instalacji przetwarzania odpadów?

Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej, przy użyciu aplikacji WOD2021. W celu rozpoczęcia pracy z systemem teleinformatycznym potencjalny wnioskodawca musi założyć w aplikacji konto, które to umożliwi. Wnioski można składać w terminie do 29 lutego 2024 r. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie, nie będą rozpatrywane. Za dzień wpływu wniosku uważa się dzień wysłania dokumentacji w aplikacji. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie na dany projekt w ramach naboru.

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
  • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover