Ruszyły konsultacje w sprawie przekształcenia tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych

wodne sprawy

Komisja Europejska rozpoczęła konsultowanie z państwami członkowskimi projektu wniosku w sprawie przekształcenia tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa w tymczasowe ramy kryzysowe i przejściowe, aby ułatwić i przyspieszyć transformację ekologiczną Europy.

W tymczasowych ramach kryzysowych, które mają zastosowanie do 31 grudnia 2023 r., przewidziano, że państwa członkowskie mogą udzielać następujących rodzajów pomocy:

  • wsparcie ograniczoną kwotą, w dowolnej formie, przedsiębiorstw dotkniętych obecnym kryzysem lub wynikającymi z niego sankcjami i środkami odwetowymi;
  • wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i subsydiowanych pożyczek;
  • pomoc rekompensująca wysokie ceny energii;
  • środki przyspieszające wprowadzanie energii odnawialnej;
  • środki ułatwiające obniżenie emisyjności procesów przemysłowych;
  • środki mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną.

Przedstawiony projekt wniosku w sprawie tymczasowych ram kryzysowych i przejściowych ma na celu pobudzenie inwestycji do szybszego wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie dekarbonizacji przemysłu i produkcji urządzeń niezbędnych do przejścia na neutralność emisyjną, przy jednoczesnym zachowaniu integralności rynku i równych warunków działania. Wniosek ten jest częścią Planu przemysłowego Zielonego Ładu i przyczynia się do realizacji jednego z jego filarów, którym jest zapewnienie przedsiębiorstwom działającym w UE szybszego dostępu do finansowania.

W przygotowanym projekcie, KE proponuje następując zmiany, mające na celu:

  • dodatkowe ułatwienie wprowadzania energii ze źródeł odnawialnych i dekarbonizacji przemysłu poprzez: wspieranie wykorzystywania wszystkich odnawialnych źródeł energii, przyznawanie pomocy na rozwój mniej zaawansowanych technologii (takich jak zielony wodór) bez przetargu konkurencyjnego, ale pod warunkiem zabezpieczenia proporcjonalności wsparcia publicznego oraz zachęcanie do inwestycji, prowadzących do znacznej redukcji emisji, poprzez podwyższenie pułapów pomocy i uproszczenie jej obliczania (przykładowo określano by ją jako udział w kosztach inwestycji);
  • wspieranie inwestycji w produkcję sprzętu strategicznego niezbędnego do przejścia na zeroemisyjność, aby przyspieszyć przejście na gospodarkę zeroemisyjną i wyjść z obecnego kryzysu energetycznego.

Informacje dotyczące tymczasowych ram kryzysowych można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.