Transformacja ekologiczna według mieszkańców UE – najnowsze badanie Eurobarometru

wodne sprawy

Eurobarometr to międzynarodowy projekt regularnego badania opinii publicznej realizowany na zlecenie Komisji Europejskiej. Najnowsze badanie poświęcone zmianie klimatu pokazuje, że większość mieszkańców UE uważa, że transformacja ekologiczna powinna być szybsza. Badanie objęło 26 358 obywateli UE z różnych grup społecznych i demograficznych we wszystkich 27 państwach członkowskich. Przeprowadzono je w okresie od 10 maja do 15 czerwca 2023 r.

Badanie Eurobarometru wykazało, że obywatele UE w przeważającej mierze popierają transformację ekologiczną, uznają środowisko i zmianę klimatu za jeden z kluczowych problemów, przed którymi stoi Unia i oczekują ogromnych inwestycji w odnawialne źródła energii.

Transformacja ekologiczna według mieszkańców UE

Zgodnie z przeprowadzonym badaniem 93% mieszkańców UE uważa, że zmiana klimatu jest poważnym problemem dla całego świata. Ponad połowa (58%) ankietowanych stwierdziła, że w obliczu gwałtownego wzrostu cen energii i obaw dotyczących dostaw gazu po rosyjskiej inwazji na Ukrainę należy przyspieszyć przejście na zieloną gospodarkę. Aż 73% mieszkańców UE zgadza się, że koszty szkód spowodowanych zmianą klimatu są znacznie wyższe niż inwestycji niezbędnych do przejścia na zieloną gospodarkę. Trzy czwarte (75%) mieszkańców UE zgadza się też, że podjęcie działań w dziedzinie klimatu doprowadzi do wdrażania innowacji. Unii niezbędna jest transformacja ekologiczna, a administracja ma poparcie obywateli dla proponowanych zmian.

Transformacja ekologiczna – działania niezbędne do jej przyspieszenia

Transformacja ekologiczna przyspieszy, jeśli realizowane będą niezbędne działania: redukcja uwalniania gazów cieplarnianych, wdrażanie odnawialnych źródeł energii i zwiększenie efektywności energetycznej. Blisko 90% obywateli UE zgadza się, że emisje należy ograniczyć do minimum, aby Wspólnota stała się neutralna dla klimatu do 2050 r. Przeważająca większość mieszkańców (87%) uważa, że ważne jest, aby UE wyznaczyła ambitne cele dotyczące zwiększania wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, a podobny odsetek (85%) twierdzi, że ważne jest podjęcie działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej, np. poprzez zachęcanie mieszkańców do ocieplania domów, instalowania paneli słonecznych lub zakupu samochodów elektrycznych. Respondenci (70%) uważają też, że ograniczenie importu paliw kopalnych może zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne i przynieść korzyści gospodarcze Unii.

Opinia mieszkańców UE na temat gotowości do podejmowania działań mających na celu przyśpieszenie transformacji ekologicznej

Zdecydowana większość obywateli UE (93%) już podejmuje indywidualne działania w dziedzinie klimatu i świadomie dokonuje zrównoważonych wyborów w życiu codziennym. Niewiele ponad połowa Europejczyków uważa, że to Unia Europejska (56%), rządy krajowe (56%), biznes i przemysł (53%) są odpowiedzialne za przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, natomiast jedynie 35% czuje także odpowiedzialność osobistą.

Obywatele europejscy odczuwają zagrożenia związane ze zmianą klimatu w swoim codziennym życiu. Ponad 1/3 z nich zauważa osobiste ryzyko i zagrożenia związane ze środowiskiem i klimatem. Blisko 85% obywateli UE zgadza się, że przeciwdziałanie zmianie klimatu i kwestiom środowiskowym powinno być priorytetem w celu poprawy zdrowia publicznego, natomiast 63% badanych zauważa, że przystosowanie się do skutków zmiany klimatu może przynieść im liczne korzyści.

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonego badania poświęconego zmianie klimatu można znaleźć na stronie internetowej Eurobarometru.

Aby zgłębić tematykę transformacji ekologicznej oraz jej finansowania, zachęcam do zapoznania się z naszymi wcześniejszymi publikacjami. W artykule pt. “W ramach funduszu modernizacyjnego przeznaczonego na przyspieszenie transformacji w kierunku czystej energii do Polski w 2022 r. trafiło 643,2 mln euro” omawiamy szczegóły dotyczące alokacji środków na ten cel. Natomiast w tekście “Fundusz modernizacyjny – 2,4 mld euro na przyspieszenie transformacji ekologicznej” przedstawiamy szerszy kontekst finansowego wsparcia dla ekologicznych inicjatyw.

music-cover