Ukazał się unijny raport dotyczący niebieskiej biogospodarki

wodne sprawy

Komisja Europejska regularnie publikuje sprawozdania i raporty, podsumowujące postępy we wdrażaniu ustalonych polityk i kierunków rozwoju UE. Dnia 13 stycznia 2023 r. ukazał się raport dotyczący niebieskiej biogospodarki w 2022 r. Jest to podsumowanie postępu w uprawie alg i wodorostów. Działalność ta stanowi jeden z wspieranych w UE kierunków rozwoju, który ma zapobiegać zmianom klimatu poprzez wiązanie CO2 oraz być źródłem składników pokarmowych o niskim śladzie węglowym. Unijna polityka Od pola do stołu wprost wskazuje akwakulturę jako strategiczny kierunek rozwoju produkcji żywności. Zrównoważona niebieska gospodarka w Unii Europejskiej stanowi jeden z elementów Zielonego Ładu (Green Deal).

Unijny raport dotyczący niebieskiej biogospodarki przygotowany został przez EUMOFA (Europejskie Obserwatorium Rynku Produktów Rybołówstwa i Akwakultury), jedną z wyspecjalizowanych instytucji wspierających działalność KE. Sprawozdania na temat akwakultury publikowane są co dwa lata.

Główne wnioski z analizy rynku produkcji mikro- i makroalg wskazują, że działalność w tym zakresie prowadzona jest na małą skalę. Potencjał Europy w zakresie rozwoju produkcji alg jest duży, gdyż około 36% podmiotów z tej branży działa właśnie na naszym kontynencie. Jednakże skala tej działalności jest mała z powodu niskiej dojrzałość technologicznej. Większość z tych firm to małe start-upy. Widać jednak wyraźnie, że w biogospodarce znaczenie będzie mieć cyfryzacja prowadzenia produkcji. Technologicznie Europa jest gotowa do wprowadzenia niebieskiej biogospodarki na szeroką skalę.

Główne problemy związane z uprawą alg dotyczą niejednolitych procedur uzyskiwania odpowiednich pozwoleń, ale także wciąż znacznej luki w wiedzy na temat upraw akwakultury. Obecnie produkcja wodorostów w UE to mniej niż 0,25% światowych zbiorów. By podnieść znaczenie Europy na tle świata i jednocześnie zapewnić zrównoważoną produkcję, konieczne jest zadbanie o stabilność i przewidywalność pozyskiwania alg. Wiąże się to z transferem wiedzy, a także wprowadzeniem ułatwień regulacyjnych. Znaczenie będzie miało także kształtowanie zapotrzebowania na produkty pochodzące z niebieskiej biogospodarki na rynku UE. Z raportu wynika, że wciąż wiele jest do zrobienia na poziomie unijnym, by działalność związana z akwakulturą rozwijała się szybciej. Praca w tym kierunku powinna przynieść wiele korzyści w skali globalnej.