Zmiana rozporządzenia dotyczącego warunków wprowadzania ścieków

ścieków

Konsultacjom społecznym poddano właśnie projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury, który zmienia rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

Rozporządzenie – remedium na katastrofę odrzańską

Zmiana rozporządzenia, jak czytamy w uzasadnieniu, podyktowana jest koniecznością zachowania norm jakości wód powierzchniowych. W uzasadnieniu projektu wskazano katastrofę ekologiczną na Odrze, a do dokumentu dołączono listę podmiotów zlokalizowanych w dorzeczu Odry i Wisły i odprowadzających ścieki o podwyższonym zasoleniu.

Zmiana wprowadza obowiązek monitorowania w sposób ciągły przewodności elektrolitycznej właściwej, temperatury, pH oraz tlenu rozpuszczonego. Lista podmiotów objętych obowiązkiem ciągłego monitorowania wskaźników zanieczyszczeń dołączona jest do przedmiotowego rozporządzenia i zawiera obecnie 29 podmiotów wprowadzających do wód ścieki przemysłowe oraz wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, którym na podstawie pozwoleń dopuszczono wzrost sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów do wartości większej niż 1000 mg/l. Obowiązek ciągłego monitorowania podstawowych parametrów zanieczyszczeń dotyczyć będzie wód powierzchniowych poniżej i powyżej miejsca zrzutu, jak również jakości ścieków w miejscu zrzutu.

Dodatkowo rozporządzenie, dla podmiotów  wprowadzających do wód ścieki przemysłowe oraz wody pochodzące z odwodnienia zakładów górniczych, którym dopuszczono wzrost sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów do wartości większej niż 1000 mg/l, wprowadza obligatoryjny zapis dotyczący wskazania miejsca pomiaru jakości wód powierzchniowych w pozwoleniu wodnoprawnym lub w pozwoleniu zintegrowanym.

Wprowadzanie ścieków – przygotowanie do aktualizacji zasad

Rozporządzenie ma wejść w życie dopiero 1 stycznia 2024 r. i nie przewiduje uwzględnienia żadnych innych przepisów przejściowych. Jak podaje ustawodawca, odległy termin wejścia w życie przedmiotowej regulacji wynika z konieczności dostosowania infrastruktury pomiarowej przez podmioty wprowadzające ścieki do wód.

W rozporządzeniu brak jest natomiast regulacji dotyczących funkcjonowania obecnych pozwoleń w zakresie konieczności wskazania miejsca pomiaru jakości wód powierzchniowych, które – zgodnie z nowym rozporządzeniem – ma zostać określone w pozwoleniu wodnoprawnym lub zintegrowanym. W przypadku, gdy w pozwoleniu dotychczasowym nie ma podanego miejsca, organy wydające pozwolenia wodnoprawne czeka ich aktualizacja przed 1 stycznia przyszłego roku.

music-cover