Zalecenia KE w sprawie unijnych celów w zakresie odporności na klęski i katastrofy

wodne sprawy

Komisja Europejska w dniu 8 lutego 2023 r. przyjęła zalecenie i komunikat w sprawie ustanowienia wspólnych celów, dotyczących zwiększenia odporności na klęski żywiołowe w zakresie ochrony ludności. Przedstawiono w nich sposoby lepszego przygotowania krajów europejskich na zagrożenia naturalne, w tym trzęsienia ziemi, powodzie i pożary lasów.

Przedstawione cele w zakresie odporności na klęski i katastrofy mają na celu poprawę umiejętności przewidywania skutków przyszłych zdarzeń i sytuacji nadzwyczajnych oraz radzeniu sobie z nimi. Dotyczą one zarówno UE jako całości, a także pojedynczych państw członkowskich i krajów uczestniczących w Unijnym Mechanizmie Ochrony Ludności.

Cele Komisji Europejskiej w zakresie odporności na klęski i katastrofy, które należy osiągnąć wspólnie, to:

  1. przewidywanie – poprawa oceny, przewidywania i planowania zarządzania ryzykiem; złożoność i współzależność zagrożeń, przed którymi stoi UE, sprawia, że ważne jest określenie słabych punktów w sektorach krytycznych oraz przewidywanie zagrożeń i ryzyka;
  2. przygotowanie – zwiększenie świadomości ryzyka i gotowości społeczeństwa pomaga ograniczyć skutki klęsk żywiołowych;
  3. ostrzeganie – udoskonalenie systemów wczesnego ostrzegania gwarantuje, że komunikaty na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym dotrą do właściwych osób na czas;
  4. reagowanie – zwiększenie zdolności reagowania w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności może zapewnić większą pomoc w wypełnianiu krytycznych luk i unikaniu dalszego pogarszania się sytuacji, gdy samodzielna działania danego kraju są niewystarczające;
  5. bezpieczeństwo – zapewnienie solidnego systemu ochrony ludności. Systemy ochrony ludności muszą funkcjonować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, w trakcie katastrof i w czasie wracania do normalnego życia po nich. Aktualizacja planów i procedur oraz zapewnienie koordynacji i wymiany informacji między sektorami, w tym z dostawcami infrastruktury krytycznej, ułatwi funkcjonowanie systemów ochrony ludności w każdej sytuacji.

Cele te są niewiążącymi punktami odniesienia, wspierającymi działania w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i gotowości na wypadek ich wystąpienia, jeśli dotykają jednocześnie co najmniej dwóch państw.

music-cover