ESRS branżowy – szansa, żeby wcześniej zapoznać się z nowymi standardami

wodne sprawy

Nowe standardy branżowe już w opracowaniu

W związku z przyjęciem przez Parlament Europejski dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE, dyrektywę 2004/109/WE, dyrektywę 2006/43/WE oraz rozporządzenie (UE) nr 537/2014 w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, zwanej Dyrektywą CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive), EFRAG opracowuje ESRS branżowe, standardy dla poszczególnych gałęzi gospodarczych. Jest więc szansa, żeby wcześniej zapoznać się z nowymi standardami i mieć wpływ na ich ostateczny kształt.

Więcej informacji o przyjęciu Dyrektywy CSRD i o tym, co oznacza ona w praktyce znajduje przedstawiliśmy w naszym artykule.

Po co potrzebni są eksperci branżowi?

W związku z przyjęciem przez EFRAG pierwszego zestawu Europejskich Standardów Zrównoważonego Raportowania (w skrócie ESRS) na potrzeby dyrektywy CSRD rozpoczynają się prace nad opracowaniem standardów branżowych.

O tym, jakie kwestie dotyczące wody są w opracowanych wytycznych, możesz przeczytać w naszym artykule.

EFRAG w pierwszej kolejności opracowuje standardy branżowe ESRS dla:

  • rolnictwa i rybactwa;
  • przemysłu motoryzacyjnego;
  • przemysłu modowego i biżuteryjnego oraz obuwniczego;
  • górnictwa, w tym wydobycia węgla;
  • transportu drogowego;
  • przemysłu spożywczego;
  • produkcji energii i gospodarki komunalnej

Dla wskazanych gałęzi gospodarki opracowywane będą wymagania w zakresie raportowania specyficznych dla danej branży zagadnień. W związku z tym, już na etapie formułowania wstępnego projektu ESRS branżowych, do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele poszczególnych sektorów. Do 7 października tego roku trwał otwarty nabór ekspertów branżowych do grup roboczych, opracowujących poszczególne ESRS. Ma to zapewnić dostosowanie procedur do rzeczywistych możliwości i potrzeb właściwych poszczególnym rodzajom działalności. Każdy z nich charakteryzuje się bowiem innymi wyzwaniami i innymi miernikami związanymi ze zrównoważonym rozwojem.

Warsztaty dla branż

EFRAG w ostatnich miesiącach organizował otwarte warsztaty skierowane do poszczególnych branż. Udział w nich był bezpłatny. W trakcie około godzinnych spotkań pod dyskusję poddawano wyniki prac zamkniętych grup złożonych ze zgłoszonych specjalistów. Dla każdej z branż spotkanie odbywało się odrębnie w terminie 21 – 30 listopada. Była to już druga seria tego typu spotkań w tym roku. Należy spodziewać się następnych warsztatów, dedykowanych poszczególnym branżom i przedstawienia kolejnych szczegółów przygotowywanych standardów raportowych ESRS.

Od 12 grudnia trwa nabór ekspertów do kolejnych warsztatów. Tym razem do współpracy zaproszeni są przedsiębiorcy reprezentujący małe i średniej wielkości przedsiębiorstwa. Zapisy trwają do 2 stycznia 2023 r. To ogromna szansa, żeby wcześniej przygotować do obowiązków wynikających z dyrektywy CSRD. To także czas, aby mieć realny wpływ na zakres wymagań raportowych zapisanych w ESRS dla prowadzonej działalności.

Informacje o kolejnych warsztatach, w tym formularze rejestracyjne, publikowane są na stronie EFRAG.

music-cover