Rusza drugi nabór wniosków w ramach programu „Innowacje dla Środowiska”

Innowacje dla Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) od 1 września 2023 r. uruchamia drugi nabór wniosków w programie „Innowacje dla Środowiska”. Jego celem jest wsparcie realizacji nowych technologii i przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska. Mają one przyczynić się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Założenia programu „Innowacje dla Środowiska”

Program „Innowacje dla środowiska” wesprze przedsięwzięcia w zakresie ochrony środowiska, które będą miały istotny wkład w realizację jednego z następujących celów:

  • łagodzenie zmiany klimatu;
  • adaptacja do zmiany klimatu;
  • zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
  • gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling;
  • zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi;
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Innowacyjność może dotyczyć produktu, technologii lub procesu o zasięgu co najmniej polskiego rynku, poprzedzonych pracami badawczo-rozwojowymi potwierdzającymi gotowość rozwiązania do wdrożenia na większą, komercyjną skalę. Innowacyjne przedsięwzięcia powinny charakteryzować się cechami, właściwościami i funkcjonalnościami wyróżniającymi je na tle wdrożonych już rozwiązań. Ich realizacja powinna prowadzić do uzyskania bardziej widocznych efektów środowiskowych w porównaniu z innymi, dostępnymi na rynku rozwiązaniami z tej samej kategorii.

Rodzaje przedsięwzięć realizowanych w ramach programu „Innowacje dla Środowiska”

W ramach programu „Innowacje dla Środowiska” można ubiegać się o wsparcie na przedsięwzięcia o charakterze innowacyjnym, realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie, polegające na:

zwiększeniu mocy produkcyjnych poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do wytwarzania innowacyjnych produktów;

  • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązań we własnej działalności, służących poprawie efektywności wykorzystywania zasobów naturalnych, zmniejszających negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniających odporność gospodarki na presje środowiskowe, wpisujące się w cel programu.

Aktualny nabór wniosków w ramach programu „Innowacje dla Środowiska”

Zgodnie z założeniami program „Innowacje dla Środowiska” skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu zapisów ustawy z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Wnioskodawcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie zwrotne w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a po jego zrealizowaniu otrzymają bonus w postaci premii innowacyjnej, która pomniejszy kapitał do spłaty o 20%, ale nie więcej niż o 10 mln złotych.

Przewidziany budżet na realizację drugiego naboru to 1 mld zł, a termin składania fiszek projektowych rusza 1 września 2023 r. i trwa do 31 października 2023 r.

Nabór i ocena wniosków będzie przebiegać w dwóch etapach:

  • I etap – nabór fiszek projektowych, ocena zgodności z kryteriami preselekcji, określonymi w ust. 8.1 programu „Innowacje dla Środowiska”;
  • II etap – ocena kompletnych wniosków o dofinansowanie zgodnie z kryteriami selekcji, określonymi w ust. 8.2 programu. Zaproszenie do II etapu otrzymają wnioski, które w I etapie uzyskały pozytywną ocenę.

music-cover