Komisja Europejska przyjęła komunikat w którym przedstawiono działania, jakie Wspólnota podjęła w celu promocji, wsparcia rozwoju i wdrażania czystych technologii. Zgodnie z komunikatem czyste technologie w UE rozwijane są dzięki wzmocnieniu jednolitego rynku, zapewnieniu równych warunków działania, wspieraniu badań naukowych i innowacyjnych, rozszerzaniu sieci umów handlowych oraz łagodzeniu zmian zewnętrznych.

Czyste technologie w UE

Czyste technologie w UE odgrywają zasadniczą rolę w transformacji ekologicznej oraz w przeciwdziałaniu zmianie klimatu i utracie różnorodności biologicznej. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz dzięki umiejętnemu połączeniu środków z różnych dziedzin polityki, UE stworzyła ramy prawne i otoczenie biznesowe, które wspomagają wzrost gospodarczy i sprzyjają rozwojowi, produkcji i wdrażaniu czystych technologii.

UE jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie czystych technologii. W ostatnim czasie w Unii znacznie zwiększono wsparcie finansowe, mające przyspieszyć transformację w kierunku neutralności klimatycznej. Jednym z celów Komisji Europejskiej jest zachęcanie do korzystania z czystej energii przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. Finansowanie czystych technologii powinno być realizowane z myślą o obopólnych korzyściach, by wzmocnić równowagę klimatyczną i środowiskową świata oraz uniknąć konkurencji, w wyniku której niektórzy zyskują, a inni tracą.

Unia Europejska opracowała ambitne ramy regulacyjne, dążąc do tego, aby Europa stała się pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu do 2050 r. Zestaw przepisów w ramach pakietu „Gotowi na 55” obejmuje wzmocniony i rozszerzony system handlu uprawnieniami do emisji oraz nowy mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2. Dzięki tym przepisom UE powinna być w stanie ograniczyć, zgodnie z planem, emisje gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r.

czyste technologie

Wsparcie UE na inwestycje w czyste technologie

Prognozuje się, że w latach 2021-2027 aż 32,6 proc. całkowitego budżetu UE, czyli 578 mld euro, sfinansuje działania na rzecz klimatu. Ponadto w ramach wsparcia inwestycji w czyste technologie Komisja zorganizuje pierwszą w historii ogólnounijną aukcję, której przedmiotem będzie produkcja wodoru odnawialnego. Inicjatywa skierowana jest do producentów wodoru, a jej uruchomienie zaplanowano na 23 listopada br. Budżet aukcji wynosi 800 mln euro, a środki na nią pochodzą z Funduszu Innowacji.

Czyste technologie – wsparcie w ramach krajowych inwestycji publicznych

Rozwój czystych technologii wspierany jest również w ramach krajowych inwestycji publicznych. Od marca 2023 r. Komisja zatwierdziła programy, w ramach których państwa członkowskie zamierzają przeznaczyć na inwestycje w czyste technologie łącznie około 6,9 mld euro, a to jeszcze nie koniec analiz dokumentów.

Współpraca UE w zakresie rozwoju czystych technologii z zainteresowanymi stronami

Sojusze przemysłowe, takie jak Europejski Sojusz na rzecz Baterii (EBA) i Europejski Sojusz na rzecz Czystego Wodoru (ECH2A), odegrały ważną rolę, gdyż zrzeszyły osoby odpowiedzialne za wyznaczanie kierunków polityki oraz ułatwiły ściślejszą współpracę. W październiku 2023 r. w ramach serii dialogów na temat czystej transformacji, zapowiedzianych przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w orędziu o stanie Unii w 2023 r., przeprowadzono pierwszy dialog poświęcony wodorowi.

Plan przemysłowy Zielonego Ładu

Plan przemysłowy Zielonego Ładu zwiększa konkurencyjność europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie i przyśpiesza transformację w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu. Zapewnia w tym celu warunki sprzyjające zwiększeniu zdolności produkcyjnych UE w zakresie czystych technologii i produktów neutralnych emisyjnie. Plan ma chronić konkurencyjność przemysłu czystych technologii oraz zapewnić Europie pozycję lidera innowacji przemysłowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w jednym z wcześniejszych artykułów: KE przedstawiła „Plan przemysłowy Zielonego Ładu”.

music-cover