Obecny stan prac nad rozporządzeniem w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin

wodne sprawy

Celem Europejskiego Zielonego Ładu jest ograniczenie zarówno stosowania pestycydów chemicznych, jak i ryzyka z nimi związanego. W strategii „Od pola do stołu” określono cele UE w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów i ryzyka z nimi związanego o 50 % do 2030 r. Obecna dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów nie odzwierciedla tych ambicji. Nie nadąża ona za postępem technologicznym i nie osiąga efektywnego zrównoważonego stosowania pestycydów. Mając na uwadze cele UE w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów o 50 %, a także ograniczenie ryzyka związanego z pestycydami o 50 %, Komisja Europejska w dniu 22 czerwca 2022 r. opublikowała projekt rozporządzenia o zrównoważonym stosowaniu środków ochrony roślin, która zakłada między innymi ograniczenie o 50% stosowania chemicznych środków ochrony roślin do 2030 roku na poziomie UE.

Zaproponowany projekt spotkał się z dużym przeciwieństwem ze strony rolników a kwestia ograniczenia o 50% stosowania chemicznych środków ochrony roślin wielokrotnie była dyskutowana podczas posiedzeń grup roboczych Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Państwa członkowskie podkreślały, że cele redukcyjne na poziomie krajowym powinny być ustalane w sposób elastyczny i indywidualny biorąc pod uwagę punkt wyjścia w każdym z państw członkowskich.

Obecnie projekt rozporządzenia zakładający 50% redukcję stosowania środków ochrony roślin został oprotestowany przez 18 państw członkowskich, które wskazują m.in na braki w ocenie wpływu w odniesieniu do produkcji rolno-spożywczej, cen żywności i zależności od importu z państw trzecich. Ponadto, część z państw członkowskich podkreśla, że zawarte w rozporządzeniu propozycje stanowią istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej i domagają się przygotowania rzetelnej, pełnej i ilościowej oceny wpływu projektowanego rozporządzenia na produkcję rolną i bezpieczeństwo żywnościowe.