Ochrona przeciwpowodziowa a redukcja azotanów

wodne sprawy

Dyrekcja Generalna ds. Środowiska regularnie na swoich stronach internetowych publikuje informacje dotyczące wyników wdrażania projektów prowadzonych w obrębie Unii Europejskiej. W ostatnich dniach pojawiła się publikacja dotycząca wpływu ochrony przeciwpowodziowej na poprawę jakości wód Dunaju.

Dunaj jest jedną z europejskich rzek o najbardziej skomplikowanej strukturze zarządzania. Jego dorzecze leży na terenie ponad 10 krajów. Niewielki fragment znajduje się nawet w Polsce. W celu skutecznej ochrony rzeki, zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej, nad koordynacją działań czuwa Międzynarodowa Komisja Ochrony Dunaju (International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR).

Istotnymi problemami dotykającymi dorzecze Dunaju są zarówno kwestie ochrony przed powodziami, jak również zanieczyszczenie związkami azotu i fosforu. Zwyczajowo te zagadnienia analizowane są osobno, jednak jak pokazują wyniki badań, właśnie ze zlewni Dunaju, można podejmować działania mające pozytywny wpływ na oba te elementy.

Przywrócenie naturalnych terenów zalewowych jako metoda ograniczania ryzyka powodziowego jest działaniem wdrażanym obecnie w dorzeczu Dunaju. Badania modelowe pokazują, że w związku z poprawą tzw. usług ekosystemowych, możliwe jest zatrzymanie nawet 38 tys. ton azotanów odpływających do Morza Czarnego wodami rzeki. Stanowi to ponad 11% całkowitego odpływu tych związków w dorzeczu. Ograniczanie biogenów w wodach jest niezwykle istotne dla zahamowania procesów eutrofizacji, których skutki są niebezpieczne zarówno dla środowiska, jak i zdrowia ludzi.

music-cover