Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE – rozpoczęto nabór wniosków

OZE

Od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. gospodarstwa rolne zainteresowane inwestowaniem w biogazownie rolnicze, mikroinstalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego lub rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną mogą starać się o przyznanie wsparcia w ramach interwencji I.10.2 „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Kto może ubiegać się o dofinasowanie inwestycji w zakresie OZE?

O środki na inwestycje w zakresie OZE i poprawę efektywności energetycznej mogą starać się wpisani do ewidencji producenci rolni, którym m.in. w 2023 r. przyznano jednolitą płatność obszarową albo którzy prowadzą gospodarstwo w ramach działów specjalnych produkcji rolnej. Warto zaznaczyć, że jednym z wymogów, dość istotnym, jest również odbycie szkolenia z zakresu efektywności energetycznej nie wcześniej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub zobowiązanie się do ukończenia takiego kursu nie później niż do dnia wnioskowania o płatność końcową.

Inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej

W obszarze A, wspierającym inwestycje dotyczące biogazowni rolniczej do 50 kW, można ubiegać się o pomoc na inwestycję, która ma związek z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą. Wsparciu będą podlegały działania polegające na budowie biogazowni rolniczej (z wyłączeniem robót budowlanych dotyczących istniejącej biogazowni). Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze A wynosi 1,5 mln zł. Środki przyznaje się w formie refundacji części poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych, w wysokości do 65 proc. Ogólna pula środków przeznaczona na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze A, konkretnie dotyczące biogazowni rolniczych, w ramach aktualnego naboru wynosi ponad 347 mln zł.

Inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego

W obszarze B, wspierającym inwestycje dotyczące zakupu mikroinstalacji fotowoltaicznych do 50 kW i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem), można ubiegać się o pomoc na inwestycję, która ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały działania polegające na zakupie:

 1. mikroinstalacji PV wraz z magazynem energii elektrycznej;
 2. instalacji do wytwarzania energii cieplnej z energii promieniowania słonecznego;
 3. magazynów energii innych niż magazynów energii elektrycznej, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt. 2;
 4. pomp ciepła, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt. 1, systemów zarządzania przepływami energii, jeżeli będą sprzężone z urządzeniami, o których mowa w pkt. 1-4.

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze B wynosi 200 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w formie refundacji części poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych, w wysokości do 65 proc. Ogólna pula środków przeznaczona na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze B, obejmującym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego, w ramach aktualnego naboru wynosi ponad 422 mln zł.

Inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych

W obszarze C, czyli dotyczącym inwestowania w rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych, można ubiegać się o pomoc na inwestycję, która ma związek z działalnością rolniczą prowadzoną w gospodarstwie. Wsparciu będą podlegały w szczególności działania polegające na:

 • dociepleniu ścian zewnętrznych;
 • dociepleniu dachu lub stropu;
 • zakupie świetlików dachowych;
 • dociepleniu podłóg;
 • zakupie okien lub drzwi zewnętrznych oraz bram wjazdowych;
 • zakupie kotłów na biomasę, z wyłączeniem kotłów do spalania słomy;
 • zakupie instalacji do odzyskiwania ciepła;
 • zakupie systemów energooszczędnego oświetlenia w technologii LED;
 • zakupie systemów monitoringu i zarządzania energią.

Maksymalna wysokość pomocy udzielona beneficjentowi w okresie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze C wynosi 200 tys. zł. Pomoc przyznaje się w formie refundacji części poniesionych przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych, w wysokości do 65 proc. Ogólna pula środków przeznaczona na „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w obszarze C, obejmującym inwestycje dotyczące rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych, w ramach aktualnego naboru wynosi ponad 422 mln zł.

W jaki sposób można ubiegać się o przyznanie pomocy na inwestycje w zakresie OZE?

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnego naboru na inwestycje w zakresie OZE, w tym m.in kryteria wyboru, które decydują o kolejności przysługiwania pomocy, można znaleźć na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o przyznanie pomocy można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty (określone w formularzu). Za datę złożenia uznaje się dzień wystawienia przez ARiMR potwierdzenia tej czynności.

music-cover