Plan działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi

wodne sprawy

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „Od pola do stołu”, strategii na rzecz bioróżnorodności oraz w planie działania Unii Europejskiej dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym KE w I kwartale 2023 r. planuje przedstawić plan działania w zakresie lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi. Ten plan to wsparcie rolników w osiągnięciu wyznaczonych celów na rok 2030, tj. ograniczenie utraty składników odżywczych o co najmniej 50%, a tym samym zmniejszenie ilości stosowanych nawozów o co najmniej 20%, przy jednoczesnej trosce o to, by nie doszło do pogorszenia żyzności gleby.

Zgodnie z zapowiedzią KE, w planie zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi przeanalizowane zostaną pełne cykle azotu i fosforu. Obejmie on wszystkie elementy środowiska (powietrze, wodę, morze i glebę) oraz wszystkie istotne źródła zanieczyszczeń (np. rolnictwo, przemysł, obszary miejskie, odpady, energetykę, transport). Określone zostaną luki w polityce, które uniemożliwiają wprowadzenie bardziej spójnego i zintegrowanego podejścia do ograniczania zanieczyszczenia w całym obiegu składników odżywczych. W ramach inicjatywy opracowane zostaną plany działania potrzebne na wszystkich szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym), aby osiągnąć cele określone w prawie UE oraz zobowiązania klimatyczne i środowiskowe w ramach Zielonego Ładu.

Ograniczenie utraty składników odżywczych przyczyni się do poprawy zdrowia publicznego, głównie poprzez pozytywny wpływ na jakość powietrza i wody. Będzie to miało również znaczący pozytywny wpływ na odbudowę i ochronę cykli życia i ekosystemów glebowych i wodnych. Niższe poziomy zakwaszenia i eutrofizacji gleby i wód będą korzystne dla żyzności gruntów rolnych i różnorodności biologicznej na obszarach Natura 2000.

W dniach 23 maja – 26 sierpnia 2022 r. KE przeprowadziła konsultacje społeczne dotyczące opracowania planu działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi, podczas których wpłynęło blisko 70 opinii i propozycji na temat różnych aspektów planu działania UE w zakresie zintegrowanej gospodarki składnikami odżywczymi.

Zgodnie z najnowszymi informacjami Plan działania na rzecz lepszego gospodarowania składnikami odżywczymi ma zostać przedstawiony przez KE w I kwartale 2023 r.