Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. (lub do wyczerpania środków) będzie można składać wnioski o wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 realizowanego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności. Wsparcie udzielane będzie na wdrożenie rozwiązań w rolnictwie, w tym na zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montaż i instalację, w tym m.in. na czujniki/sensory jakości wody czy systemy wspierania decyzji w zakresie nawadniania.

Kto może ubiegać się o wsparcie zakresie rolnictwa 4.0?

Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 może być udzielone osobie fizycznej, która:

 • podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (według ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników) jako rolnik lub osoba, której przyznano płatności bezpośrednie (w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub o których mowa w przepisach ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027);
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • jest pełnoletnia.

Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 – koszty kwalifikowane

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty wdrożenia rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, w tym zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montażu i instalacji, w szczególności czujników, sprzętu informatycznego i aplikacji, zakup patentów i licencji oraz koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia:

 1. koszty zakupu i montażu nowych linii technologicznych oraz maszyn i urządzeń rolnictwa 4.0 wspierających produkcję podstawowych produktów rolnych (takich jak: czujniki, sensory, drony, systemy monitorujące, sterujące i zarządzające produkcją, tensjometry, sondy, pedometry, akcelerometry, stacje bazowe służące do przesyłu danych, stacje meteo) lub służących cyfrowemu wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, w tym zakupu i montażu w gospodarstwie rolnym nowych urządzeń rolnictwa 4.0, które można zamontować na maszynach rolniczych lub liniach technologicznych, budynkach i budowlach;
 2. koszty zakupu lub aktualizacji systemów teleinformatycznych, w tym oprogramowań lub aplikacji oraz nowych urządzeń je wykorzystujących (takich jak: tablet, komputer, smartfon), a służących wdrożeniu rozwiązań rolnictwa 4.0 w gospodarstwach rolnych;
 3. koszty związane z obsługą techniczną oraz utrzymaniem rozwiązań IT;
 4. koszty zakupu usług, w tym abonamentu na nie, w zakresie rolnictwa 4.0, a więc: zakup usługi z zakresu rolnictwa 4.0 (np. nalot BSL, sporządzenie cyfrowej mapy użytków rolnych i planów nawożenia lub nawodnienia na podstawie tej mapy wraz z kosztem koniecznych badań na zawartość składników mineralnych w glebie), usługi z zakresu IT (body leasing);
 5. koszty montażu instalacji pasywnej lub okablowania strukturalnego w celu utworzenia sieci danych, z wyłączeniem kosztów montażu instalacji lub okablowania na jej potrzeby poza terenem prywatnym;
 6. koszty opieki serwisowej zakupionego oprogramowania i sprzętu teleinformatycznego w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 7. koszty utrzymania domen i dostępu do Internetu w okresie realizacji przedsięwzięcia;
 8. koszty udzielenia odbiorcy wsparcia w szkoleniu z zastosowania zakupionych rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa;
 9. koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak opłaty za konsultacje, doradztwo, studia wykonalności oraz koszty uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Wysokość wsparcia w zakresie rolnictwa 4.0

Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 tys. zł na przedsięwzięcie.

Wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 udzielane jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

 1. do 80% tych kosztów – w przypadku:
 2. wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1235);
 3. wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2023 r.;
 4. wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1983 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2024 r.;
 5. do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

W jaki sposób należy składać wnioski o wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0?

Wnioski o wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w formie elektronicznej poprzez formularz udostępniony przez agencję na PUE.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

music-cover