Komunikat KE dotyczący Przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska w 2022 r. Odwrócenie tendencji dzięki przestrzeganiu prawa ochrony środowiska

wodne sprawy

W 2016 r. Komisja Europejska zobowiązała się do regularnego składania sprawozdań na temat stanu wdrażania przepisów UE dotyczących ochrony środowiska. W 2022 r. opublikowano trzeci Przegląd wdrażania polityki ochrony środowiska (Environmental Implementation Review, EIR), w którym podsumowano wyniki działań państw członkowskich w realizacji obowiązków UE w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

Celem EIR jest poprawa wdrażania unijnych przepisów i polityk ochrony środowiska w państwach członkowskich UE, dzięki zidentyfikowaniu luk w realizacji i ich przyczyn. Integralną częścią przeglądu są również sprawozdania poszczególnych państw członkowskich dotyczące wszystkich istotnych obszarów z zakresu środowiska. W raportach podkreślono główne wyzwania i osiągnięcia każdego państwa członkowskiego we wdrażaniu unijnych przepisów i polityk w omawianym zakresie. Obszary tematyczne dotyczące środowiska, o których mowa w EIR to:

  • gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka odpadami;
  • różnorodność biologiczna i kapitał naturalny;
  • zero zanieczyszczeń (jakość powietrza, emisje przemysłowe, zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, hałas, jakość wody i gospodarka wodna, chemikalia);
  • działania w dziedzinie klimatu.

W ramach EIR 2022 r. przygotowano sprawozdanie krajowe dla Polski, w którym przedstawiono m.in. sytuację w ww. obszarach tematycznych. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w przygotowanym sprawozdaniu, w Polsce nakłady na inwestycje związane z ochroną środowiska w latach 2014 – 2020 stanowiły 1,24 % PKB (średnia UE wynosiła 0,7 %). Szacuje się, że całkowite potrzeby inwestycyjne w tym zakresie w nadchodzącym czasie wyniosą średnio co najmniej 1,98 % PKB Polski rocznie. Z tego wynika, że luka inwestycyjna wynosi ponad 0,74 % PKB i należy ją zniwelować poprzez skupienie się na krajowych priorytetach w zakresie wdrażania polityki ochrony środowiska.