Rozporządzenia dla celów środowiskowych Taksonomii

wodne sprawy

27 czerwca 2023 przyjęte zostały przez Komisję Europejską akty delegowane do Taksonomii dla czterech celów środowiskowych:

  • zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich;
  • przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym;
  • zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola;
  • ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów.

Oznacza to, że wraz z kosmetycznymi zmianami w rozporządzeniach delegowanych dla celów klimatycznych Taksonomii (łagodzenie zmian klimatu oraz adaptacja do zmian klimatu), mamy już określone działalności uznawane na poziomie Unii Europejskiej za zrównoważone.

O tym jakie typy działalności zostały ujęte w Taksonomii pod kątem celu związanego z ochroną wód pisaliśmy już w maju. W rozporządzeniu delegowanym do Taksonomii znalazły się:

  • produkcja, instalacja i związane z tym usługi dotyczące technologii kontroli wycieków umożliwiające ograniczenie wycieków i zapobieganie im w systemach zaopatrzenia w wodę;
  • dostawa wody;
  • oczyszczanie ścieków komunalnych;
  • zrównoważone miejskie systemy odwadniania;
  • rozwiązania oparte na zasobach przyrody dotyczące zapobiegania ryzyku powodzi i suszy oraz ochrony przed tym ryzykiem;
  • dostarczanie rozwiązań IT/OT opartych na danych na potrzeby ograniczenia wycieków.

Rozporządzenia dla celów środowiskowych Taksonomii już dostępne

Przyjęcie aktu delegowanego do Taksonomii dla 4 celów środowiskowych skutkuje tym, że dokumenty są dostępne już we wszystkich językach urzędowych UE, w tym także polskim. Do tej pory mogliśmy czytać ten materiał wyłącznie po angielsku. Na stronie poświęconej Taksonomii pobrać można teksty w różnych językach.

Trwające od 4 kwietnia konsultacje społeczne zakończyły się 3 maja. Zebrane w ramach procesu uwagi są dostępne na stronach Komisji Europejskiej. Uwag wpłynęło ponad 500 i każda z nich została opublikowana wraz z informacją o składającym.