Parametry życiowe – najnowszy raport. Ziemia umiera

raport

Tętno, saturacja i temperatura to najważniejsze parametry życiowe człowieka. Wiemy o tym wszyscy od czasów pandemii, gdy z maniakalnym uporem, kierowani strachem o życie swoje i najbliższych, mierzyliśmy je niejednokrotnie. A czy zastanawialiśmy się kiedykolwiek, w jakiej kondycji są parametry życiowe Ziemi? Pojawiliśmy się na tej planecie zaledwie przed 200 tys. lat, co w porównaniu do czasu jej istnienia, szacowanego na 4,6 mld, jest tylko chwilą. Przez tę chwilę zdołaliśmy doprowadzić Ziemię do stanu agonalnego. Czy gdy nasza planeta umiera, my żyjemy chwilą, nie myśląc o przyszłości? Najnowszy raport klimatyczny mówi o niezbadanym terytorium, na które wkraczamy w wyniku tych zmian.

Rekordy wszechczasów

Mijający rok dostarczył nam nie tylko wrażeń i emocji politycznych, ale niestety także szeregu doniesień o ekstremalnych zjawiskach pogodowych i rekordowych temperaturach w Polsce i na świecie. Wyliczanie można zacząć od Kanady, gdzie od marca do czerwca odnotowano historycznie wysoką liczbę pożarów. Niestety na tym się nie zakończyło. Do października włącznie, ogień objął powierzchnię ok 185 tys. km2. Co stanowi ponad 6 razy więcej niż średnia z lat poprzednich.

Lato w Europie pod tym względem było równie niebezpieczne. Szczególnie w lipcu, kiedy kraje regionu Morza Śródziemnego zmagały się z niszczycielskimi pożarami wzmaganymi przez silne wiatry. Według EFFIS w 2023 r. spłonęło w Europie ponad 740 tys. ha ziemi. Gdyby nie rekordowe upały, skutki w postaci pożarów nie byłyby tak poważne. Od lipca do października temperatury biły kolejne rekordy, zapisując dni i miesiące jako najcieplejsze w historii Ziemi.

Nieprzepuszczalne powierzchnie i wyschnięte połacie ziemi sprzyjały fatalnym w skutkach powodziom, z którymi walczono na całym świecie: od bliskich nam Włoch, Słowenii czy Grecji, przez Libię, Stany Zjednoczone, Emiraty Arabskie, a w ostatnich dniach nawet wyspy Karaibskie. Żywioł nie tylko spowodował ogromne straty materialne, ale zebrał także śmiertelne żniwo. Do spektakularnego wzrostu temperatur i globalnych anomalii prawdopodobnie przyczyniło się naturalne zjawisko El Niño, jednak spotęgowane skutkami zmiany klimatu. Dzisiaj już wiemy, że przez około 1/3 bieżącego roku średnia globalna temperatura była co najmniej o 1,5°C wyższa w porównaniu z okresem przedindustrialnym. Tempo wzrostu temperatury zaskoczyło wszystkich.

Na ratunek Ziemi. Porozumienie paryskie

Głównym celem Porozumienia paryskiego, które przyjęła większość krajów świata w grudniu 2015 r., było podjęcie działań na rzecz ograniczenia długoterminowego wzrostu temperatury na świecie i dążenie do utrzymania go poniżej 1,5°C w stosunku do poziomu przedindustrialnego. Sam traktat, który podpisało 196 krajów, nie wskazywał dokładnie czasu, do którego należy się odnieść. Przyjmuje się, na podstawie publikacji naukowych, iż uzgodnione wówczas wartości dotyczyły różnicy pomiędzy obecnymi średnimi temperaturami na świecie a średnią z okresu 1850-1900, czyli przed epoką powszechnego wykorzystania paliw kopalnych. W tym okresie średnia temperatura oscylowała wokół 13,5°C. Istotną rolę w analizie skutków globalnego ocieplenia, w powiązaniu ze ścieżkami globalnej emisji, odegrało IPPC, przygotowując specjalny raport, który został zaktualizowany w tym roku.

Jednak, jak w nim podkreślono, nawet utrzymanie wartości poniżej poziomu 1,5°C nie gwarantuje uniknięcia skutków globalnego ocieplenia. Czy Porozumienie paryskie to kolejny sukces na papierze? Z pewnością deklaracje i ambicje były ukierunkowane właściwie, jednak – jak pokazują najnowsze dane – żadne z państw nie dotrzymało tempa spodziewanych działań i oczekiwanego w związku z nimi spadku globalnej emisji CO2. Niemniej w krajach UE widać wyraźny trend malejący, co świadczy o odchodzeniu od spalania węgla. Coraz powszechniej głoszona dekarbonizacja i wycofanie inwestycji finansowych z sektora węglowego wydaje się jedyną drogą do osiągnięcia znaczących rezultatów tego międzynarodowego porozumienia.

Raport klimatyczny

Inspiracją do napisania tego artykułu była publikacja raportu klimatycznego na 2023 r., który ukazał się niedawno w periodyku „BioScience”. Z najnowszej publikacji międzynarodowego zespołu naukowców dowiadujemy się, że Ziemia umiera, a jej parametry życiowe uległy znacznemu pogorszeniu w ostatnich latach. Statystyki pokazują, że spośród 35 analizowanych zmiennych, aż 20 jest na rekordowo ekstremalnym poziomie (poniższa tabela). Szereg z nich odnosi się do zasobów wody na Ziemi i na tych w komentarzu poniżej skupiłam swoją uwagę.

ZmiennaTypLataRokWartośćZmianaRanga
Populacja ludzka (mld osób)roczne7420238,050,07021
Współczynnik dzietności (urodzenia na kobietę)roczne6220212,27-0,026562
Zwierzęta przeżuwające (mld osobników)roczne6120214,130,02551
Produkcja mięsa (mieszkaniec/kg/rok)roczne61202145,21,411
Światowe PKB (w bln USD/rok)roczne64202392,32,541
Globalna utrata pokrywy drzewnej (mln ha/rok)roczne22202222,8-2,459
Utrata lasów amazońskich w Brazylii (mln ha/rok)roczne3520221,16-0,14722
Zużycie węgla (EJ/rok)roczne5820221611,042
Zużycie oleju (EJ/rok)roczne5820221915,833
Zużycie gazu (EJ/rok)roczne582022142-4,522
Zużycie energii słonecznej/wiatrowej (EJ/rok)roczne58202232,24,721
Transport lotniczy (mld przewiezionych pasażerów/rok)roczne4920212,280,50811
Całkowite sprzedane aktywa instytucjonalne (bln USD)roczne11202229,30,31
Emisje CO2 (GT ekwiwalentu/rok)roczne33202239,30,31
Emisje CO2 na mieszkańca (t ekwiwalentu/rok)roczne3320224,93-0,0031415
Emisje gazów cieplarnianych objęte ceną emisji CO2 (%)roczne342023230,691
Cena emisji CO2 (USD/t)roczne34202322,90,7149
Dotacje do paliw kopalnych (mld USD/rok)roczne13202211005661
Rządy, które ogłosiły nadzwyczajny stan klimatycznyroczne720222330861
CO2 (części na mln)półroczne452023,4584202,031
CH4 (części na mld)półroczne402023,375192013,21
N2O (części na mld)półroczne462023,5373371,141
Anomalia temperatury powierzchni (zmiana) (°C)półroczne1442023,5371,030,1243
Nierównowaga energetyczna Ziemi (W/m2; średnia krocząca z 12 miesięcy)półroczne232023,4521,730,1871
Zmiana zawartości ciepła w oceanie (1022 J)roczne18202228,20,9121
Kwasowość oceanu (pH)półroczne342021,9268,05-0,021134
Zmiana poziomu morza w stosunku do średniej z 20 lat (mm)półroczne312023,39157,13,771
Minimalna ilość lodu morskiego w Arktyce (w mln km2)roczne4420224,67-0,0534
Zmiana masy lodu na Grenlandii (GT)półroczne222023,45-5270-16722
Zmiana masy lodu na Antarktydzie (GT)półroczne222023,45-233017518
Zmiana grubości lodowca (m ekwiwalentu wody)roczne732022-26,7-1,1873
Powierzchnia spalona w Stanach Zjednoczonych (mln ha/rok)roczne4020223,070,18311
Globalna utrata pokrywy drzewnej w wyniku pożarów (mln ha/rok)roczne2220226,72-2,628
Miliardowe w stratach powodzie w Stanach Zjednoczonych (zdarzenia/rok)roczne4320221-125
Dni wyjątkowo upalne w stosunku do lat 1961-1990 (% dni/rok)roczne72202218,5-0,653
Źródło: raport klimatyczny

Komentarz do tabeli: Kolumny tabeli pokazują nazwę zmiennej, częstotliwość aktualizacji, liczbę lat przechowywania danych, czas ostatniego punktu danych, bieżącą wartość zmiennej, zmianę w stosunku do poprzedniej wartości i rangę (gdzie 1 oznacza najwyższą dotychczasową wartość). Wartość, zmiana i ranga, w przypadku zmiennych występujących krócej niż 12 miesięcy, opierają się na danych bieżących od początku roku. Należy pamiętać, że zmienne przedziały czasowe (liczba lat) różnią się znacznie w zależności od źródła. Zmienne ustanawiające rekordy wszechczasów zaznaczone zostały na czerwono.

Trzy wskaźniki: kwasowość oceanów, grubość lodowców oraz masa lodu Grenlandii spadły do rekordowo niskiego poziomu. O niebezpiecznym w skutkach topnieniu lodowców pisaliśmy w tym roku w „Wodnych Sprawach”. Równocześnie poziom mórz i oceanów stale wzrasta, akumulując coraz więcej ciepła. Ostatnie 10 lat było najcieplejszą dekadą w tym zakresie, a w 2022 r. odnotowano najwyższy światowy poziom morza w historii pomiarów.

Raport klimatyczny wskazuje na niepokojące skutki wzrostu zawartości ciepła i szybkiego wzrostu temperatury powierzchni morza w postaci utraty bioróżnorodności, wymierania raf koralowych czy wzrostu intensywności gwałtownych burz tropikalnych i huraganów. Autorzy badania wskazują również na mogące wystąpić zaburzenia w obserwowanej dotąd prawidłowości występowania opadów na Ziemi. Prawdopodobnie punkt krytyczny będzie miał miejsce w tym stuleciu, między 2025 a 2095 r., doprowadzając do poważnych uszczerbków w ekosystemach i zmniejszenia naturalnego pochłaniania CO2.

Wodna sprawiedliwość na Ziemi

Sprawiedliwość w dostępie do wody ani globalna odpowiedzialność za ten zasób nie istnieje. Dostęp do wody, nawet odrzucając zmiany w ilości czy jakości spowodowane działaniem człowieka, jest różny. Również wkład każdego z państw w zmianę klimatu, biorąc pod uwagę historyczne uwarunkowania, jest inny. Nierównomierny rozkład dostępnych zasobów oraz skutki zmiany klimatu nakładają się na siebie w sposób nieproporcjonalny, dotykając najuboższych. Ponad 2 mld ludzi nie ma dostępu do bezpiecznej do spożycia wody. Co 20 sekund, z powodu braku wody pitnej, umiera na świecie dziecko.

Ekstremalne zjawiska pogodowe, tj. susze, powodzie czy huragany, zabiły w tym roku ponad 62 tys. osób. Od wody zależy bardzo wiele. Jej brak często skutkuje niedoborami żywności, a produktywność rolnictwa spada. Trzeba zdawać sobie sprawę z faktu, iż społeczności, a nawet państwa dotknięte tymi zjawiskami, nie mają w większości żadnego wpływu na emisję zanieczyszczeń czy decyzje polityczne. Skutki zatem dotykają w dużej mierze niewinnych.

Raport klimatyczny – wnioski

Publikacja przedstawia szereg postulatów i wniosków z przeprowadzonych analiz. Poniżej te warte uwagi:

 1. Skutki globalnego ocieplenia będą coraz bardziej dotkliwe, ale z uwagi na brak wystarczających badań – niemożliwe w tej chwili do sparametryzowania.
 2. Szacuje się, że do końca stulecia w wyniku zmiany klimatu od 3 do 6 mld osób (czyli nawet połowa światowej populacji), może znaleźć się poza terytorium nadającym się do zamieszkania.
 3. Warunki w dużych regionach świata staną się bardzo niebezpieczne i potencjalnie nie do opanowania przy oczekiwanym ociepleniu o 2,6°C w ciągu stulecia. Może mieć to miejsce, nawet jeśli zostaną spełnione zobowiązania w zakresie redukcji emisji zawarte w Porozumieniu paryskim.
 4. Potrzebne jest wdrażanie polityk, które skupiają się na kwestiach przekraczania limitów zasobów dostępnych na Ziemi.
 5. Niezbędne jest ograniczenie nadmiernej konsumpcji zasobów, stosowanie obiegów zamkniętych, recykling oraz nadanie priorytetu zrównoważonemu rozwojowi.
 6. Sprawiedliwość klimatyczna oraz sprawiedliwy podział kosztów i korzyści działań klimatycznych to kolejny postulat, szczególnie istotny w przypadku społeczności bezbronnych.
 7. Ważną kwestią pozostaje ustabilizowanie populacji ludzkiej poprzez dobrowolne planowanie rodziny oraz wspieranie edukacji kobiet.
 8. Ostrzega się przed potencjalnym załamaniem społeczno-gospodarczym na świecie jako efekcie występowania zjawisk ekstremalnych, w tym konfliktów geopolitycznych.

Doskonałe podsumowanie podaje nam raport klimatyczny:

„Ponieważ wkrótce przekroczymy wyznaczony w Porozumieniu paryskim docelowy poziom 1,5°C, nie można przecenić znaczenia natychmiastowego ograniczenia zużycia paliw kopalnych i zapobiegania dalszemu wzrostowi globalnego ocieplenia. Zamiast skupiać się wyłącznie na redukcji emisji CO2 i zmianie klimatu, należy zająć się podstawową kwestią nieprzekraczania limitów dostępnych zasobów, co da nam największe szanse na sprostanie wyzwaniom w dłuższej perspektywie. To jest moment, aby dokonać głębokich zmian w sposobie życia na Ziemi. Musimy działać z niezachwianą odwagą i determinacją, aby zainicjować zmiany, które przetrwają próbę czasu.”

Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z Internetu. Zgadzając się, zgadzasz się na użycie plików cookie zgodnie z naszą polityką plików cookie.

Close Popup
Privacy Settings saved!
Ustawienie prywatności

Kiedy odwiedzasz dowolną witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje w Twojej przeglądarce, głównie w formie plików cookie. Tutaj możesz kontrolować swoje osobiste usługi cookie.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

Technical Cookies
In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Cloudflare
For perfomance reasons we use Cloudflare as a CDN network. This saves a cookie "__cfduid" to apply security settings on a per-client basis. This cookie is strictly necessary for Cloudflare's security features and cannot be turned off.
 • __cfduid

Odrzuć
Zapisz
Zaakceptuj

music-cover